PRINCIPALS MESURES PER GARANTIR LA IGUALTAT de tracte i d'oportunitat en l'ocupació
PRINCIPALS MESURES PER GARANTIR LA IGUALTAT de tracte i d'oportunitat en l'ocupació

Recentment s’ha publica el RD-llei 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, que entra en vigor el 8 de març de 2019, llevat d'algunes mesures que entren en vigor l'1 d'abril.

L’esmentada norma, que va ser publicada al BOE de 7 de març, encara està pendent de la seva convalidació o derogació pel Congrés.

Plans d’igualtat de les empreses:

Estén l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a las empreses de 50 treballadors o més i l’obligació d’inscriure’ls en el Registre de Plans d’Igualtat de las Empreses.

Les empreses de més de 150 i fins a 250 persones treballadores comptaran amb un període d’un any des de la publicació del RD-llei 6/2019 (07-03-2019) per a l’aprovació dels plans d’igualtat. Les empreses de més de 100 i fins 150 persones treballadores disposaran de 2 anys, i les empreses de 50 a 100 persones disposaran de tres anys.

Conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones dependents:

Recupera el finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a càrrec de l’Administració General de l’Estat, a partir de l’1 d’abril de 2019.

Permís per a la cura del lactant:

Tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors tenen dret al permís per a la cura del lactant fins que compleixi 9 mesos. Fins ara només podia ser exercit per un dels progenitors. La direcció de l’empresa podrà limitar el seu exercici simultani quan tots dos treballin a la mateixa empresa per raons justificades de funcionament. El període es pot estendre fins que el lactant compleixi 12 mesos, quan tots dos exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels 9 mesos. Aquest permís es completa amb la nova prestació econòmica de corresponsabilitat en la cura del lactant que serà d’aplicació als naixements, adopcions, guarda amb fins d’adopció o acolliment que es produeixin o constitueixin a partir del 8 de març.

Permís per naixement:

La suspensió del contracte per naixement, que comprèn el part i la cura de menors de 12 mesos, i que entrarà en vigor a partir de l'1 d'abril de 2019, regula de forma conjunta el permís de maternitat i el permís de paternitat. No obstant això, la nova regulació s'aplicarà de forma gradual fins a la total equiparació en els períodes de suspensió del contracte de tots dos progenitors en 2021. Les prestacions per maternitat i paternitat queden substituïdes per la denominada "prestació per naixement i cura de menor".

La durada de la suspensió del contracte de treball de la mare biològica continua sent de 16 setmanes, de les quals són obligatòries les 6 setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa.

La durada de la suspensió del contracte de treball del progenitor diferent de la mare biològica serà de 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les 6 setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa.

La suspensió del contracte de cada un dels progenitors per la cura de menor, un cop transcorregudes les primeres sis setmanes immediatament posteriors al part, es podrà distribuir a voluntat d'aquells, en períodes setmanals a gaudir de forma acumulada o interrompuda, i exercir des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos. No obstant això, la mare biològica pot anticipar el seu exercici fins a quatre setmanes abans de la data previsible del part.

Aquest dret és individual de la persona treballadora sense que es pugui transferir el seu exercici a l'altre progenitor.

La persona treballadora ha de comunicar a l'empresa, amb una antelació mínima de 15 dies, l'exercici d'aquest dret

Quan els dos progenitors que exerceixin aquest dret treballin per la mateixa empresa, la direcció empresarial pot limitar l'exercici simultani per raons fonamentades i objectives, degudament motivades per escrit.

Aplicació gradual de la durada del permís per naixement:

Mare biològica. Gaudirà completament dels períodes de suspensió des de l’ 01-04-2019: 16 setmanes de total. Les 6 primeres setmanes són obligatòries.

L'altre progenitor comptarà, des de l’01-04-2019, amb un període de suspensió total de 8 setmanes, de les quals les 2 primeres s'han de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part. La mare biològica pot cedir a l'altre progenitor fins a 4 setmanes del seu descans no obligatori.

A partir de l’01-01-2020, comptarà amb un període total de 12 setmanes, i les 4 primeres de gaudi obligatori. La mare biològica pot cedir a l’altre progenitor fins a 2 setmanes del seu descans no obligatori.

A partir de l’01-01-2021, cada progenitor gaudirà del mateix període de suspensió del contracte de treball (16 setmanes), incloent les 6 setmanes primeres obligatòries.

Permís per adopció, guarda amb fins d’adopció i d’acolliment:

La nova regulació de la suspensió del contracte en els supòsits d'adopció, de guarda amb fins d'adopció i d'acolliment, que entrarà en vigor a partir de l'1 d'abril de 2019, estableix una durada de 16 setmanesper a cada adoptant, guardador o acollidor. Les primeres 6 setmanes es gaudiran de forma obligatòria i a jornada completa.

Les 10 setmanes restants es podran gaudir dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció o bé a la decisió administrativa de guarda amb fins d'adopció o d'acolliment.

Aquest dret és individual de la persona treballadora sense que es pugui transferir el seu exercici. La persona treballadora ha de comunicar a l'empresa, amb una antelació mínima de 15 dies, l'exercici d'aquest dret

Quan els dos adoptants, guardadors o acollidors que exerceixin aquest dret treballin per a la mateixa empresa, aquesta podrà limitar l’exercici simultani de les deu setmanes voluntàries per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

No obstant, la regulació de la durada de les setmanes voluntàries s’aplicarà de forma gradual.

Altres mesures:

En relació amb la igualtat de remuneració per raó de sexe, l’empresari està obligat a portar un registre salarial de la seva empresa amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.

Suprimeix el permís retribuït de 2 dies (o 4) per naixement de fill, ja que la nova regulació del permís de paternitat obliga a gaudir una part del mateix de forma ininterrompuda després del part.

En l'excedència per cura de fill en família nombrosa, estén el període de reserva de lloc de treball, fins a un màxim de 18 mesos, quan la persona exerceixi aquest dret amb la mateixa durada i règim que l'altre progenitor.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.

Atentament,

Fecha publicación: 4/10/2019

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.