TREBALLADORS PER COMPTE PROPI (AUTONOMS)
TREBALLADORS PER COMPTE PROPI (AUTONOMS)

 

NOVETATS EN EL TIPUS DE COTITZACIÓ DEL RETA:

Amb caràcter general, i a partir de l’1 de gener de 2019, els treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms (RETA) estaran obligats a cotitzar per contingències comunes, contingències professionals, protecció per cessament d’activitat i formació professional.

Els tipus de cotització en el RETA seran, a partir de l’1 de gener de 2019, els següents:

Per a les contingències comunes, el 28,30 %.
Per a les contingències professionals, el 0,9 % (el 0,46 % correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,44 a la d’incapacitat permanent, mort i supervivència. El 2020 serà del 1,1% i el 2021 del 1,3%.
Per cessament d’activitat, el 0,7 %. El 2020 serà del 0,8% i el 2021 del 0,9%.
Per formació professional, el 0,1 %.

La cobertura de les contingències d’accident de treball i malaltia professional, per cessament d’activitat i per formació professional, no resultarà obligatòria en el cas de socis de cooperatives inclosos en el RETA que disposin d’un sistema intercooperatiu de prestacions socials, complementari al Sistema Públic, que compti amb l’autorització de la Seguridad Social per col·laborar en la gestió de la prestació econòmica d’IT i atorgui la protecció per les esmentades contingències, amb un abast almenys equivalent al regulat pel RETA.

Els que compatibilitzin la jubilació i el treball por compte propi, i els majors de 65 anys o més amb determinats anys cotitzats, estaran obligats a cotitzar al RETA únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.

Els treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del RETA hauran de formalitzar la cobertura de l’acció protectora per contingències professionals, incapacitat temporal i cessament d’activitat amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, havent d’optar per la mateixa mútua col·laboradora per a tota l’acció protectora indicada.

Els treballadors autònoms incorporats al RETA abans de l’1 de gener de1998 i que hagin optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb la entitat gestora, han d’optar per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social en el termini de tres mesos a partir de l’01-01-2019, i tindrà efecte des de l’1 de juny de2019. En tant es produeixi aquesta opció, seguirà gestionant la prestació per cessament d’activitat d’aquets treballadors autònoms el Servei Públic d’Ocupació Estatal I les contingències professionals seran cobertes per l’ Institut Nacional de la Seguretat Social.

NOVETATS EN LES BASES DE COTITZACIÓ DEL RETA:

Durant l’any 2019, la base màxima s’incrementa un 7% (4.070,10 €/mes). Les bases mínimes s’incrementen un 1,25%, establint-se la quantia de la base mínima aplicable amb caràcter general a 944,40 € mensuals. La base mínima de l’autònom societari i de l’autònom amb 10 o més treballadorstambé s’incrementa un 1,25%, i queda establerta en 1.214,10 € mensuals.

Els treballadors autònoms que, a1 de gener de 2019, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2019, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

En el Sistema Especial per a Treballadors per compte propi Agraris (SETA), durant l’any 2019, la base màxima de cotització s’incrementa un 7% (4.070,10 €), i les bases mínimes un 1,25%. Queden exceptuats de la cobertura obligatòria de totes les contingències, mantenint les mateixes opcions de cobertura que abans.

ALTRES NOVETATS RELACIONADES AMB ELS TREBALLADORS AUTONOMS

Modifica el sistema de protecció por cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Estableix, amb caràcter general i a partir de l’1 de gener de 2019, l’obligatorietat de la seva cotització. També augmenta la duració de la prestació fins a 24 mesos.

Modifica, a partir de l’1 de gener de 2019, la regulació de la “TARIFA PLANA” dels autònoms que opten per la base mínima de cotització. Durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta en el RETA es podran beneficiar d’una reducció en la cotització per contingències comunes que consistirà en una quota única mensual de 60 €, que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals, quedant exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional. La quantia de les reduccions i bonificacions que poden aplicar-se amb posterioritat al període inicial de12 mesos no han estat modificades. Finalitzat el període màxim per gaudir dels beneficis de cotització serà procedent la cotització per totes les contingències protegides.

No obstant això, els treballadors per compte propi que a 31-12-2018 ja estiguin aplicant les bonificacions i reduccions de quotes, hauran de cotitzar obligatòriament a partir d’aquesta data per contingències professionals i no per cessament d’activitat ni formació professional. Els que ja cotitzaven per la protecció per cessament d’activitat continuaran amb la mateixa i a més a més hauran de cotitzar obligatòriament per formació professional. Els que haguessin optat per la base mínima de cotització aplicaran, a partir de l’1 de gener de 2019, la nova quota de 60 €.

Els treballadors per compte propi agraris inclosos en el SETA també disposen de “TARIFA PLANA”. En el cas que s’opti per cotitzar per la base mínima, podran beneficiar-se de una reducció en la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de 50 €, corresponent a contingències comunes, quedant aquests treballadors excepcionats de cotitzar per cessament d’activitat i formació professional.

Incrementa la quantia de la “tarifa plana” establerta per a les treballadores autònomes (RETA o grup primer cotització RETMAR) que tornin a realitzar una activitat per compte propi dins dels dos anys immediatament següents a la data efectiva del cessament de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela, quedant establerta la seva quota per contingències comunes i contingències professionals en la quantia de 60 € mensuals, durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar per la base mínima establerta.

Estableix una nova infracció greu amb la finalitat de prevenir la figura del “fals autònom”. Comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte d’altre malgrat que continuïn la mateixa activitat laboral o mantinguin idèntica prestació de serveis, servint-se d’una alta indeguda en un règim de treballadors per compte propi. Aquesta infracció està sancionada amb multa de 3.126 euros a10.000 euros.

Si estan interessats en ampliar la informació o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

Atentament,

Fecha publicación: 2/14/2019

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.