Activitats que es consideren essencials
Activitats que es consideren essencials


 

El govern espanyol a publicat aquesta mitjanit el 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) la llista d'activitats que obligatòriament hauran de cessar aquest dilluns amb motiu de l'entrada en vigor de l'últim reial decret aprovat pel Consell de Ministres. La novetat d'última hora és que s'ha donat 24 hores més de marge, fins aquest dimarts, a algunes empreses que han de preparar-se per al cessament total de l'activitat.

 

El decret considera algunes activitats que, de manera obligatòria, es consideren essencials. Hi ha un primer bloc d'aquelles relacionades amb l'alimentació i la sanitat. Així, s'hi inclouen totes les relacionades amb la cadena alimentària, com ara l'abastiment dels mercats i centres de producció de béns i serveis de primera necessitat: aliments, begudes, productes higiènics, així com medicaments i productes sanitaris i aquells sectors que participen en la importació i subministrament del material sanitari.

 

També es consideren essencials els negocis d'hoteleria i restauració, però només aquells que fan entrega a domicili, les clíniques veterinàries i el personal de centres, serveis i establiments sanitaris, persones cuidadores, centres d'investigació relacionats amb la Covid-19, o serveis funeraris.

 

Pel que fa a la indústria, el transport i les comunicacions, el decret arreplega com a personal essencial el dedicat a la indústria manufacturera necessària per al desenrotllament de les activitats essencials, el servei de transport i mercaderies que continuen fent-se des de la declaració de l'estat d'alarma, els serveis de neteja i reparació d'avaries urgents, recollida de residus i abastiment d'aigua. També el personal de correus i distribució de productes adquirits per comerç electrònic, telefònic o per correspondència i les persones que treballen en punts de venda de premsa, en mitjans de comunicació, o empreses de telecomunicacions

 

Activitats que es consideren essencials:


 

 • 1. Les que realitzen les activitats que hagen de continuar desenvolupant-se a l'empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de la normativa aprovada per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades.
 • 2. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, a les quals se’ls permet la distribució des de l'origen fins a la destinació final.
 • 3. Les que presten serveis en les activitats d'hoteleria i restauració que presten serveis d’entrega a domicili.
 • 4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.
 • 5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.
 • 6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuen desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagen d'assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l'empara de la normativa aprovada per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l'estat d'alarma.
 • 7. Les que presten serveis en institucions penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que siguen necessaris utilitzar per a l'acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.
 • 8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.
 • 9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguen majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres d'R+D+I i biotecnològics vinculats a la Covid-19, (ii) els animalaris que s’hi associen, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions que s’hi associen i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
 • 10. Les dels centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.
 • 11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seua impressió o distribució.
 • 12. Les d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels serveis que siguen indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.
 • 13. Les d'empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris perquè funcionen correctament, especialment aquells que resulten imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics.
 • 14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 • 15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assistisquen les actuacions processals no suspeses pel reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i, d'aquesta manera, complisquen els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, el Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la resolució del secretari d'Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguen acordar-se.
 • 16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 • 17. Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
 • 18. Les que presten serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com les que presten serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al sector públic, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • 19. Les que treballen en els centres d'acollida de refugiats i en els centres d'estada temporal d'immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la protecció internacional i de l'atenció humanitària.
 • 20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.
 • 21. Les que siguen indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
 • 22. Les de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal.
 • 23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
 • 24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 • 25. Qualssevol altres que presten serveis que hagen sigut considerats essencials.

 

Arran d'aquesta decisió, tots els treballadors ocupats en activitats no essencials hauran de quedar-se a casa, però mantindran el sou.

Tindran un permís retribuït «recuperable», la qual cosa significa que, una vegada cessi la restricció a l'activitat, aniran recuperant les hores de treball no exercides de manera gradual i espaiada en el temps.

Fecha publicación: 3/30/2020

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.