Blog
10/03/2018

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720

 

Els recordem que el termini de presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720, corresponent a l'exercici 2017 finalitza el proper 2 d’abril de 2018.

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la LGT (herències jacents, comunitats de béns, etc.) han de subministrar a l'Administració tributària, excepte en determinats supòsits o exoneracions, la següent informació:

a) Informació sobre els comptes situats a l'estranger oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici de les quals siguin titulars o beneficiaris o en les quals figurin com autoritzats o d'alguna altra forma ostentin poder de disposició.

b) Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tot tipus d'entitats jurídiques, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, sobre valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i “trusts” o masses patrimonials, que tot i no tenir personalitat jurídica puguin actuar en el tràfic jurídic, i sobre les accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de institucions d’inversió col·lectiva, dels quals siguin titulars i es trobin dipositats o situats a l'estranger ,així com de lesassegurances de vida o invalidesa dels quals siguin prenedors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d'un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l'estranger.

c) Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l'estranger.


Aquestes obligacions s'estenen a els qui tinguin la consideració de titulars reals d'acord amb l'art.4.2 de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

No hi ha l’obligació d'informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre no superin, conjuntament, els 50.000 €, i la mateixa circumstància concorri en relació amb els saldos mitjans de l'últim trimestre. Aquest límit quantitatiu també és aplicable als supòsits esmentats en l'apartat b) ic).

La presentació de la declaració en els anys successius només és obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts el 31 de desembre, o el saldo mitjà hagi experimentat un increment superior a 20.000 €respecte dels que van determinar la presentació de l'última declaració. Aquest límit quantitatiu també és d'aplicació als valors de l'apartat b) ic).

La normativa estableix un règim d'infraccions i sancions, amb multes pecuniàries, relacionats amb l’incompliment d'aquestes obligacions d'informació. Per exemple, la sanció mínima per la falta de presentació del model respecte a una sola de les tres obligacions d'informació seria de 10.000 €.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.

Atentament,

05/02/2018

NOVETATS TRIBUTÀRIES incloses en les modificacions reglamentàries publicades recentment en el BOE (RD 1074/2017, RD 1075/2017, RD 1070/2017, RD-llei 20/2017)

A continuació els informem de les principals NOVETATS TRIBUTÀRIES incloses en les modificacions reglamentàries publicades recentment en el BOE (RD 1074/2017, RD 1075/2017, RD 1070/2017, RD-llei 20/2017):

MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L’ IRPF:

Augmenta l’import exempt de les beques. Amb efectes des de 01-01-2018, l’import de la beca exempta per a cursar estudis reglats assolirà, amb caràcter general, un màxim de 6.000 euros anuals. Consulteu més informació.

Eleva la quantia diària exempta de tributació de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador fins als 11 euros, amb efectes des de 01-01-2018.

Amb efectes des de 01-01-2017, no considera com a retribució en espècie als estudis disposats per institucions, empreses o ocupadors i finançats directament o indirectament per ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan siguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la prestació efectiva s'efectuï per altres persones o entitats especialitzades. Consulteu més informació.

Amb efectes des de 01-01-2017, a l'efecte d'aplicar el mínim familiar per descendents, les persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment en els termes que preveu la legislació civil o, fora dels casos anteriors, a les qui tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia queden assimilades als descendents.

Com a conseqüència de la consideració de guany patrimonial de la transmissió de drets de subscripció a partir de l'1 de gener de 2017, es regulen les retencions a practicar. Estaran obligats a retenir o ingressar a compte, l'entitat dipositària i, si no, l'intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió. La retenció serà del 19%.


MODULS RENDA – IVA 2018:

El Reial Decret-Llei 20/2017 prorroga per a l'exercici 2018 els límits excloents per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva del IRPF. Aquestes són les magnituds excloents:

  • Que el volum d'ingressos en l'any immediatament anterior per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, superi els 250.000 euros anuals.

Es computarà la totalitat de les operacions amb independència que existeixi o no obligació d'expedir factura d'acord amb el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (RD 1619/2012)

Sense perjudici del límit anterior, el mètode d'estimació objectiva no podrà aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, superi 125.000 euros anuals.

  • Que el volum d'ingressos en l'any immediatament anterior per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superi els 250.000 euros anuals de volum d'ingressos en les següents activitats:

Només es computaran les operacions que s'hagin d'anotar en el llibre registre de vendes o ingressos o en els llibres registres de l’Iva.

  • Que el volum de compres en béns i serveis en l'exercici anterior superi els 250.000 euros anuals per al conjunt de totes les activitats econòmiques desenvolupades. Dins d'aquest límit es tindran en compte les obres i serveis subcontractats i s'exclouran les adquisicions d'immobilitzat.

També es prorroguen per a l'exercici 2018, els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA.

Estableix un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions al citat règim, que serà d'1 mes a partir del dia següent a la data de publicació en el BOE. Fins al 31-01-2018.


MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L’IVA :

Pel que fa al règim de devolució a viatgers, el sistema electrònic de reemborsament (formulari DIVA) passarà a tenir caràcter obligatori a partir l'1 de gener del 2019.


MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE FACTURACIÓ:

Facturació de determinades prestacions de serveis en la realització intervenen agències de viatges actuant com a mediadores en nom i per compte d'altres. Inclou, amb efectes des de 01-01-2018, nous serveis als quals és aplicable aquest procediment especial de facturació, com ara hostaleria, restauració i càtering, arrendament de mitjans de transport a curt termini, visites a museus i assegurances de viatges, entre d'altres.


MODIFICACIONS EN REGLAMENT GENERAL GESTIÓ E INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA:

Nova obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, en vigor a partir de 01-01-2018. Les persones i entitats que facin d’intermediaris entre els cedents i cessionaris de l'ús d'habitatges amb finalitats turístiques situades en territori espanyol estan obligades a presentar periòdicament una declaració informativa de les cessions d'ús en que facin d’intermediaris. En particular, s'inclouen les plataformes col·laboratives que fan d’intermediaris en la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques. El nou art.54 ter del RD 1065/2007 exclou d'aquesta obligació, entre d'altres, alsarrendaments d'habitatge o subarrendament parcial definits en la Llei d'Arrendaments Urbans. L'Ordre que aprovarà el model de declaració (179) està pendent de publicació.


D’ALTRES INFORMACIONS:

L'Ordre HFP/1307/2017 ha publicat el nou model 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i el nou model 037 de declaració censal simplificada, que estaran disponible a partir l'1 de juliol de 2018.

L'Ordre HFP/1307/2017 ha publicat els nous models 303 i 322 de l'IVA que es podran utilitzar a partir del període de liquidació corresponent a febrer de 2018.

El RD 1077/2017 estableix la quantia del Salari Mínim Interprofessional de l'any 2018, que s'incrementa un 4%. El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, queda fixat en 24,53 euros / dia o 735,9 euros / mes.

L'IPC general del mes de desembre de 2017 és del 1,1%.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.

10/01/2018

Calendari Fiscal 2018 de l'Autònom i la Pime

Mes de gener. Tens fins al dia 20 per presentar els models 111 i 115 de l'últim trimestre de l'any anterior, el corresponent als mesos d'octubre a desembre. 
Es tracta de les declaracions de retencions de l'IRPF de treballadors, professionals i empresaris i aquelles de lloguers d'immobles urbans en els quals 
desenvolupem la nostra activitat empresarial.

Fins al dia 30 pots presentar l'autoliquidació del model 303, la declaració trimestral de l'IVA, i el model 349 d'operacions intracomunitàries, tots dos 
corresponents també a l'últim trimestre de l'any anterior. 
Aquest mateix dia és el límit per lliurar els models 130 o 131 dels pagaments fraccionats de l'IRPF segons estiguis en estimació directa o objectiva, 
també del quart trimestre. 
I tens fins al 31 per lliurar la declaració anual d'entitats en règim d'atribució de rendes, mitjançant el model 184.

En aquest mes a més hauràs de lliurar les declaracions recapitulatives de tot l'any anterior tant de la liquidació de l'IVA, amb el model 390, com de les 
retencions a compte, amb els models 180 i 190.

GENER

 

Dia 20:

• Model 111 retencions de l'IRPF del quart trimestre de 2017

• Model 115 retencions de lloguers d'immobles del quart trimestre de 2017

 

Dia 30:

• Model 303 declaració IVA del quart trimestre de 2017

• Model 349 declaració operacions intracomunitàries del quart trimestre de 2017

• Model 130 pagament fraccionat de l'IRPF en estimació directa del quart trimestre de 2017

• Model 131 pagament fraccionat de l'IRPF en mòduls del quart trimestre de 2017

• Model 390 anual IVA de 2017

 

Dia 31:

• Model 180 anual retencions de lloguers inmubles de 2017

• Model 190 anual retencions de l'IRPF de 2017

• Model 184 anual entitats en règim d'atribució de rendes de 2017

 

No oblidis les declaracions anuals

 

El mes de gener ve carregat amb el tancament de l'any anterior. Fins al dia 28 de febrer pots presentar la declaració anual d'operacions amb tercers de l'any anterior, emplenant el model 347.

 

El mes d'abril és conegut per tots per ser el primer en què es pot presentar la Declaració de la Renda, però també has de saber que tens fins al dia 20 per emplenar: les retencions dutes a terme en el primer trimestre amb els models 111 i 115. L'autoliquidació trimestral de l'IVA amb el model 303, la de les operacions intracomunitàries amb el 349 i els pagaments fraccionats de la renda amb els models 130 si estàs en estimació directa o 131 en estimació objectiva. Si ets una pime has de lliurar el pagament fraccionat de l'impost de societats amb el model 202.

 

FEBRER

 

Dia 28:

• Model 347 anual operacions amb tercers de 2017

 

ABRIL

 

Dia 20:

• Model 111 del primer trimestre del 2018

• Model 115 del primer trimestre del 2018

• Model 303 del primer trimestre del 2018

• Model 349 del primer trismestre de 2018

• Model 130 del primer trimestres de 2018

• Model 131 del primer trimestre del 2018

• Model 202 pagament fraccionat de l'Impost de Societats

 

A l'estiu també cal presentar models

 

Al juliol tornen les declaracions trimestrals. Així que una vegada més hauràs de presentar entre el dia 1 al 20 els models 111, 115, el 130 i el 131, el 303 i el 349. Atents pimes, perquè teniu fins al dia 25 per entregar la declaració anual (de l'any anterior ) de l'impost de societats omplint el model 200.

 

Ara pots respirar fins al mes d'octubre en el qual, òbviament hauràs de tornar a presentar totes les declaracions trimestrals i si ets una pime el pagament fraccionat de l'impost de societats amb el model 202, model aquest últim que també hauràs d'emplenar l'1 al 20 de desembre.

 

JUNY

 

Dia 30:

• Declaració IRPF (Renda)

 

JULIOL

 

Dia 20:

• Model 111 del segon trimestre de 2018

• Model 115 del segon trimestre de 2018

• Model 303 del segon trimestre de 2018

• Model 349 del segon trismestre de 2018

• Model 130 del segon trimestre de 2018

• Model 131 del segon trimestre de 2018

 

Dia 25:

• Model 200 anual de l'Impost de Societats de 2017

 

OCTUBRE

 

Dia 20:

• Model 111 del tercer trimestre de 2018

• Model 115 del tercer trimestre de 2018

• Model 303 del tercer trimestre de 2018

• Model 349 del tercer trismestre de 2018

• Model 130 del tercer trimestre de 2018

• Model 131 del tercer trimestre de 2018

• Model 202 pagament fraccionat de l'Impost de Societats

 

DESEMBRE

 

Dia 20:

• Model 202 pagament fraccionat de l'Impost de Societats

 

Dia 31:

• Models 036 o 037: últim dia per  canviar la forma de tributar l'IRPF

 

No oblidis que per ajudar-te a omplir tots els models que has d'entregar al llarg dels 12 mesos de l'any tens a la teva disposició a la nostra assessoria fiscal, comptable.

 

Oblida't de tota la paperassa i deixa que els professionals ho facin per tu.

 

14/12/2017

Permisos Laborals perquè els treballadors/es puguin anar a votar

El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors, un permís, retribuït i no recuperable, de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya:

  • El permís serà de 4 hores quan la jornada laboral coincideixi en 4 o més hores amb l’horari dels col·legis electorals.
  • El permís serà de 2 hores  quan la jornada laboral coincideixi en més de 2 hores y menys de 4 amb l’horari dels col·legis electorals.
  • No cal concedir permís a les persones treballadores que tinguin un horari que no coincideixi amb el dels col·legis electorals, o coincideixi com a màxim en 2 hores.
  • La durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin unajornada inferior a l'habitual, legal o convinguda s'ha de reduir proporcionalment.

Determinació del moment d'utilització de les hores

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació és potestat de l'empresari o empresària.

Justificant de votació

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral

Se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís retribuït y no recuperable, corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

El permís de les cinc primeres hores es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin deldescans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor.

Permís dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral

Les empreses han de concedir un permís retribuït y no recuperable durant la jornada completa del dijous 21 de desembre de 2017 a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats.

Possibilitat de canvi de torn

Si algun membre de mesa electoral, interventor o apoderat hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, té que canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

Permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017

Normativa:

Reial Decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (BOE 03-11-/2017). Art.24 i 25.

ORDRE TSF/253/2017, de 28 de novembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017 (DOGC 01-12-2017. Ordre ESS/1169/2017 BOE 01-12-2017)

 
Vol rebre la nostra CIRCULAR ?  
 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar