Blog
10/01/2018

Calendari Fiscal 2018 de l'Autònom i la Pime

Mes de gener. Tens fins al dia 20 per presentar els models 111 i 115 de l'últim trimestre de l'any anterior, el corresponent als mesos d'octubre a desembre. 
Es tracta de les declaracions de retencions de l'IRPF de treballadors, professionals i empresaris i aquelles de lloguers d'immobles urbans en els quals 
desenvolupem la nostra activitat empresarial.

Fins al dia 30 pots presentar l'autoliquidació del model 303, la declaració trimestral de l'IVA, i el model 349 d'operacions intracomunitàries, tots dos 
corresponents també a l'últim trimestre de l'any anterior. 
Aquest mateix dia és el límit per lliurar els models 130 o 131 dels pagaments fraccionats de l'IRPF segons estiguis en estimació directa o objectiva, 
també del quart trimestre. 
I tens fins al 31 per lliurar la declaració anual d'entitats en règim d'atribució de rendes, mitjançant el model 184.

En aquest mes a més hauràs de lliurar les declaracions recapitulatives de tot l'any anterior tant de la liquidació de l'IVA, amb el model 390, com de les 
retencions a compte, amb els models 180 i 190.

GENER

 

Dia 20:

• Model 111 retencions de l'IRPF del quart trimestre de 2017

• Model 115 retencions de lloguers d'immobles del quart trimestre de 2017

 

Dia 30:

• Model 303 declaració IVA del quart trimestre de 2017

• Model 349 declaració operacions intracomunitàries del quart trimestre de 2017

• Model 130 pagament fraccionat de l'IRPF en estimació directa del quart trimestre de 2017

• Model 131 pagament fraccionat de l'IRPF en mòduls del quart trimestre de 2017

• Model 390 anual IVA de 2017

 

Dia 31:

• Model 180 anual retencions de lloguers inmubles de 2017

• Model 190 anual retencions de l'IRPF de 2017

• Model 184 anual entitats en règim d'atribució de rendes de 2017

 

No oblidis les declaracions anuals

 

El mes de gener ve carregat amb el tancament de l'any anterior. Fins al dia 28 de febrer pots presentar la declaració anual d'operacions amb tercers de l'any anterior, emplenant el model 347.

 

El mes d'abril és conegut per tots per ser el primer en què es pot presentar la Declaració de la Renda, però també has de saber que tens fins al dia 20 per emplenar: les retencions dutes a terme en el primer trimestre amb els models 111 i 115. L'autoliquidació trimestral de l'IVA amb el model 303, la de les operacions intracomunitàries amb el 349 i els pagaments fraccionats de la renda amb els models 130 si estàs en estimació directa o 131 en estimació objectiva. Si ets una pime has de lliurar el pagament fraccionat de l'impost de societats amb el model 202.

 

FEBRER

 

Dia 28:

• Model 347 anual operacions amb tercers de 2017

 

ABRIL

 

Dia 20:

• Model 111 del primer trimestre del 2018

• Model 115 del primer trimestre del 2018

• Model 303 del primer trimestre del 2018

• Model 349 del primer trismestre de 2018

• Model 130 del primer trimestres de 2018

• Model 131 del primer trimestre del 2018

• Model 202 pagament fraccionat de l'Impost de Societats

 

A l'estiu també cal presentar models

 

Al juliol tornen les declaracions trimestrals. Així que una vegada més hauràs de presentar entre el dia 1 al 20 els models 111, 115, el 130 i el 131, el 303 i el 349. Atents pimes, perquè teniu fins al dia 25 per entregar la declaració anual (de l'any anterior ) de l'impost de societats omplint el model 200.

 

Ara pots respirar fins al mes d'octubre en el qual, òbviament hauràs de tornar a presentar totes les declaracions trimestrals i si ets una pime el pagament fraccionat de l'impost de societats amb el model 202, model aquest últim que també hauràs d'emplenar l'1 al 20 de desembre.

 

JUNY

 

Dia 30:

• Declaració IRPF (Renda)

 

JULIOL

 

Dia 20:

• Model 111 del segon trimestre de 2018

• Model 115 del segon trimestre de 2018

• Model 303 del segon trimestre de 2018

• Model 349 del segon trismestre de 2018

• Model 130 del segon trimestre de 2018

• Model 131 del segon trimestre de 2018

 

Dia 25:

• Model 200 anual de l'Impost de Societats de 2017

 

OCTUBRE

 

Dia 20:

• Model 111 del tercer trimestre de 2018

• Model 115 del tercer trimestre de 2018

• Model 303 del tercer trimestre de 2018

• Model 349 del tercer trismestre de 2018

• Model 130 del tercer trimestre de 2018

• Model 131 del tercer trimestre de 2018

• Model 202 pagament fraccionat de l'Impost de Societats

 

DESEMBRE

 

Dia 20:

• Model 202 pagament fraccionat de l'Impost de Societats

 

Dia 31:

• Models 036 o 037: últim dia per  canviar la forma de tributar l'IRPF

 

No oblidis que per ajudar-te a omplir tots els models que has d'entregar al llarg dels 12 mesos de l'any tens a la teva disposició a la nostra assessoria fiscal, comptable.

 

Oblida't de tota la paperassa i deixa que els professionals ho facin per tu.

 

14/12/2017

Permisos Laborals perquè els treballadors/es puguin anar a votar

El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors, un permís, retribuït i no recuperable, de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya:

 • El permís serà de 4 hores quan la jornada laboral coincideixi en 4 o més hores amb l’horari dels col·legis electorals.
 • El permís serà de 2 hores  quan la jornada laboral coincideixi en més de 2 hores y menys de 4 amb l’horari dels col·legis electorals.
 • No cal concedir permís a les persones treballadores que tinguin un horari que no coincideixi amb el dels col·legis electorals, o coincideixi com a màxim en 2 hores.
 • La durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin unajornada inferior a l'habitual, legal o convinguda s'ha de reduir proporcionalment.

Determinació del moment d'utilització de les hores

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació és potestat de l'empresari o empresària.

Justificant de votació

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral

Se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís retribuït y no recuperable, corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

El permís de les cinc primeres hores es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin deldescans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor.

Permís dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral

Les empreses han de concedir un permís retribuït y no recuperable durant la jornada completa del dijous 21 de desembre de 2017 a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats.

Possibilitat de canvi de torn

Si algun membre de mesa electoral, interventor o apoderat hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, té que canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

Permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017

Normativa:

Reial Decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (BOE 03-11-/2017). Art.24 i 25.

ORDRE TSF/253/2017, de 28 de novembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017 (DOGC 01-12-2017. Ordre ESS/1169/2017 BOE 01-12-2017)

06/11/2017

LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

Mesures que entren en vigor el dia 26 d’octubre de 2017:

 • La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici por la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la. Aquesta mesura també serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
 • S’incrementa de 7 a 12 anys l’edat dels menors a càrrec que permet aplicar la bonificació de la quota per contingències comunes als treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació prevista en l’art.30 de la Llei 20/2007.  La bonificació també serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
 • Noves bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin a la feina en determinats supòsits. Les treballadores incloses en el RETA o com a treballadores per compte pròpia en el grup primer de cotització del RETMAR que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de finalització de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela, tindran dret a una bonificació en la quota per contingències comunes, de 50 euros mensuals durant 12 meses, sempre que optin por cotitzar por la base mínima, o una bonificació del 80% quan optin per una base de cotització superior a la mínima.
 • Nova bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom. La contractació indefinida per part del autònom com a treballadors per compte d’altre del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 % durant un període de 12 mesos, sempre que es compleixin determinats requisits.
 • La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball per compte propi serà del 100% quan es tingui contractat, almenys, un treballador per compte d’altre.
 • La cobertura per contingències professionals dels treballadors autònoms inclou l’accident de treball “in itinere, el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. A aquests efectes, s'entendrà com a lloc de la prestació l'establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com afecte a l'activitat econòmica a efectes fiscals.

Mesures que entren en vigor el dia 1 de gener de 2018:

 • Redueix a un 10 % el recàrrec aplicable si el pagament de les quotes es produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
 • L’afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin en la persona de què es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el RETA. Fins a tres baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat. En aquest supòsits, el període de liquidació de l’obligació de cotitzar al RETA, comprendrà els dies de prestació efectiva de l’activitat i no tot el mes complet.  També s’aplicarà als treballadors per compte propi del RETMAR.
 • Els treballadors inclosos en el RETA podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant una altra base dins dels límits mínim i màxim que el resultin aplicables en cada exercici.  També serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

 • El pagament de les quotes del RETA o del RETMAR, en el cas de treballadors per compte propi, s'ha d'efectuar obligatòriament mitjançant el sistema de domiciliació en compte.
 • La durada de la quota reduïda de la Seguretat Social per als autònoms que emprenguin o tornin a emprendre una activitat per compte propi, l'anomenada "tarifa plana" de cotització de 50 € mensuals, s'amplia de 6 a 12 mesos, i redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar al RETA exigit als que tornin a emprendre una activitat per poder beneficiar-se de la reducció, que serà de 3 anys en el cas d'haver gaudit de la tarifa plana en el seu anterior període d'alta. Aquestes modificacions també són d'aplicació a la reducció del 80% sobre la quota prevista per als autònoms que opten per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui. Les esmentades bonificacions i reduccions també s'aplicaran als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
 • En l'àmbit de l'IRPF, es clarifica la deduïbilitat de les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecta l'activitat econòmica i de les despeses de manutenció produïdes en el desenvolupament de l'activitat, per a poder determinar el rendiment net en estimació directa.

En els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments d'aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

Les despeses de manutenció del propi contribuent  produïdes en el desenvolupament de l'activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, que amb caràcter general, són 26,67 o 48,08 € diaris, segons es tracti de desplaçament dins del territori espanyol o a l'estranger, respectivament. Quantitats que es dupliquen si com a conseqüència del desplaçament de pernocta.

 

 
Vol rebre la nostra CIRCULAR ?  
 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar