Blog

14/12/2018

Actuacions per rebaixar l'IRPF de la pròxima declaració

30/11/2018

La nueva forma de controlar los alquileres turísticos

La nueva forma de controlar los alquileres turísticos

El negocio de los alquileres turísticos sigue creciendo y se ha convertido en un refugio de economía sumergida. La poca información que plataformas como Airbnb o Booking facilitaban a Hacienda y el hecho de que los clientes fueran en su mayoría turistas facilitaba que no se declararan los ingresos que se recibían por este tipo de arrendamientos.

Con el fin de prevenir el fraude en esta actividad y controlar los alquileres turísticos se ha aprobado el Modelo 179. A continuación lo explicamos detalladamente:

1. Quién está obligado a la presentación de la Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos (Modelo 179)

Los obligados a su presentación son las empresas que intermedian entre el propietario y el inquilino. Está enfocado, sobre todo, a las plataformas colaborativas, por lo que los propietarios o cedentes no tienen que realizar esta declaración.
Sin embargo, los propietarios siguen estando obligados, como hasta ahora, a declarar todos sus ingresos por arrendamiento turístico en su Declaración de la Renta anual. Esta no es una obligación nueva.

2. Cuándo se presenta

La presentación por parte de las empresas será trimestral, excepto la de 2018 que se realizará durante enero de 2019.

3. Información que contiene

Este modelo requiere información exhaustiva de los datos del inmueble, de su titular y del servicio prestado. En concreto, se deben declarar los siguientes datos:

– Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinto que el titular principal) y de las personas o entidades cesionarias.
– Identificación del inmueble.
– Número de días de disfrute de la vivienda.
– Importe recibido por el arrendamiento.
– Fecha de inicio de la cesión.
– Fecha de intermediación en la operación.
– Identificación del medio de pago.

En conclusión, este modelo no supone un aumento de las formalidades para los propietarios de los inmuebles, ya que son las empresas intermediadoras quienes tendrán que presentarlo. Resulta un control efectivo de que los propietarios o cedentes de los inmuebles declaran todos los ingresos percibidos en su renta y así evitar el fraude fiscal en este tipo de actividad.

Cabe recordar la obligatoriedad de cualquier contribuyente de presentar la Declaración de la Renta si percibe ingresos por el arrendamiento, independientemente del importe de los mismos. La no declaración de estos ingresos puede acarrear sanciones y, ahora, con el nuevo Model

01/08/2018

Los autónomos que compatibilicen salario y jubilación al 100% deben formalizar un contrato por cuenta ajena.

25/07/2018

Principals NOVETATS FISCALS incloses en la Llei 6/2018

17/05/2018

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2017.

Qui està obligaciat a declarar Renda 2017?

Estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents fiscals a Espanya, llevat dels que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:

1. Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:

  • Sempre que procedeixin d’un sol pagador.
  • Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros.
  • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

El límit es fixa en 12.000 euros anuals en els supòsits següents:

  • Quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
  • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Tenen aquesta consideració el 2017 el tipus de retenció del 35 per 100 o del 19 per 100 (quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net del volum de negoci inferior a 100.000 euros) aplicable a les retribucions percebudes per la condició d’administradors i membres dels Consells d’Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d’altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15 per 100 aplicable als rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

2. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

S’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o partici­paciones d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable, el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no es podrà computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés en compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar.

3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas qui obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que exerceixin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració.

No es tindran en compte les rendes exemptes de l’Impost

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com a la tributació conjunta.

Estan obligats a declarar en qualsevol cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o quan superin els imports màxims indicats.

Termini de presentació de les declaracions de Renda 2017 a tornar

Des del 4 d’abril fins al 2 de juliol de 2018

Termini de presentació de les declaracions de Renda 2017 a ingressar

AMB DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL INGRÉS: Des del 4 d’abril fins al 27 de juny de 2018.

SENSE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL INGRÉS: Des del 4 d’abril fins al 2 de juliol de 2018.

 

08/05/2018

Novetats del nou Reglament General de Protecció de Dades de la UE(RGPD), Reglament (UE) 2016/679, que és d’aplicació directa a partir del 25 de maig de 2018.

10/03/2018

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720

22/02/2018

La prestació per atur és més curta, baixa i amb menys beneficiaris.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.