Actuacions per rebaixar l'IRPF de la pròxima declaració
Actuacions per rebaixar l'IRPF de la pròxima declaració

 

Actuacions per rebaixar l'IRPF de la pròxima declaració

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2018, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF:

 Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’ edat.

 Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

 L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

 Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempreque l'import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €.

 Si és propietari i té previst llogar un pis, recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.

 La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d’utilitat pública.

 Una novetat d’aquest any, és la millora de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Els contribuents es podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.

Per a qualsevol aclariment pot dirigir-se al nostre despatx.

Fecha publicación: 12/14/2018

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.