LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM
LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

Mesures que entren en vigor el dia 26 d’octubre de 2017:

 • La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici por la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la. Aquesta mesura també serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
 • S’incrementa de 7 a 12 anys l’edat dels menors a càrrec que permet aplicar la bonificació de la quota per contingències comunes als treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació prevista en l’art.30 de la Llei 20/2007.  La bonificació també serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
 • Noves bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin a la feina en determinats supòsits. Les treballadores incloses en el RETA o com a treballadores per compte pròpia en el grup primer de cotització del RETMAR que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de finalització de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela, tindran dret a una bonificació en la quota per contingències comunes, de 50 euros mensuals durant 12 meses, sempre que optin por cotitzar por la base mínima, o una bonificació del 80% quan optin per una base de cotització superior a la mínima.
 • Nova bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom. La contractació indefinida per part del autònom com a treballadors per compte d’altre del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 % durant un període de 12 mesos, sempre que es compleixin determinats requisits.
 • La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball per compte propi serà del 100% quan es tingui contractat, almenys, un treballador per compte d’altre.
 • La cobertura per contingències professionals dels treballadors autònoms inclou l’accident de treball “in itinere, el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. A aquests efectes, s'entendrà com a lloc de la prestació l'establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com afecte a l'activitat econòmica a efectes fiscals.

Mesures que entren en vigor el dia 1 de gener de 2018:

 • Redueix a un 10 % el recàrrec aplicable si el pagament de les quotes es produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
 • L’afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin en la persona de què es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el RETA. Fins a tres baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat. En aquest supòsits, el període de liquidació de l’obligació de cotitzar al RETA, comprendrà els dies de prestació efectiva de l’activitat i no tot el mes complet.  També s’aplicarà als treballadors per compte propi del RETMAR.
 • Els treballadors inclosos en el RETA podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant una altra base dins dels límits mínim i màxim que el resultin aplicables en cada exercici.  També serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

 • El pagament de les quotes del RETA o del RETMAR, en el cas de treballadors per compte propi, s'ha d'efectuar obligatòriament mitjançant el sistema de domiciliació en compte.
 • La durada de la quota reduïda de la Seguretat Social per als autònoms que emprenguin o tornin a emprendre una activitat per compte propi, l'anomenada "tarifa plana" de cotització de 50 € mensuals, s'amplia de 6 a 12 mesos, i redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar al RETA exigit als que tornin a emprendre una activitat per poder beneficiar-se de la reducció, que serà de 3 anys en el cas d'haver gaudit de la tarifa plana en el seu anterior període d'alta. Aquestes modificacions també són d'aplicació a la reducció del 80% sobre la quota prevista per als autònoms que opten per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui. Les esmentades bonificacions i reduccions també s'aplicaran als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
 • En l'àmbit de l'IRPF, es clarifica la deduïbilitat de les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecta l'activitat econòmica i de les despeses de manutenció produïdes en el desenvolupament de l'activitat, per a poder determinar el rendiment net en estimació directa.

En els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments d'aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

Les despeses de manutenció del propi contribuent  produïdes en el desenvolupament de l'activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, que amb caràcter general, són 26,67 o 48,08 € diaris, segons es tracti de desplaçament dins del territori espanyol o a l'estranger, respectivament. Quantitats que es dupliquen si com a conseqüència del desplaçament de pernocta.

 

Fecha publicación: 11/6/2017

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.