NOVETATS EN LA REGULACIÓ DELS LLIBRES REGISTRES EN L'IRPF
NOVETATS EN LA REGULACIÓ DELS LLIBRES REGISTRES EN L'IRPF

El dia 1 de gener de 2020 entra en vigor l'Ordre HAC/773/2019 que estableix la nova regulació de la gestió dels llibres registres en l’ IRPF, que s'aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i següents.

Els llibres registres que regula aquesta ordre podran ser utilitzats a efectes de l’IVA, sempre que s'ajustin als requisits que s'estableixen en el Reglament de l’IVA

En el marc de les actuacions d'assistència tributària i de reducció de càrregues indirectes, l'Agència Estatal d'Administració Tributària publicarà a la seva pàgina web un format tipus de llibres registres

Les obligacions comptables i registrals dels contribuents depenen tant del mètode de determinació del rendiment com del tipus d'activitat de què es tracti:

 Els contribuents que (no sent professionals) desenvolupin activitats empresarials amb caràcter mercantil i el rendiment es determini en estimació directa normal, estaran obligats a portar la comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç. Però, els contribuents diferents d'aquests estaran obligats a portar els llibres registres de l’ IRPF, tot i que voluntàriament, duguin comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.

 Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials en estimació directa simplificada estaran obligats a portar: el llibre de registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses, i el llibre registre de béns d'inversió.

 Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials que no tinguin caràcter mercantil, d'acord amb el Codi de Comerç, i el rendiment es determini en estimació directa normal estaran obligats a portar: el llibre de registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses, i el llibre registre de béns d'inversió

 Els contribuents que desenvolupin activitats professionals i el rendiment es determini en estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estan obligats a dur: el llibre de registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses, el llibre registre de béns d' inversió, i el llibre registre de provisions de fons i bestretes.

 Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials i el rendiment es determini en estimació objectiva, estaran obligats a portar: un llibre registre de béns d'inversió quan es dedueixin amortitzacions, i un llibre de registre de vendes i ingressos quan realitzin activitats que el rendiment net es determini tenint en compte el volum d'operacions.

 Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques portaran uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sense perjudici de l'atribució de rendiments que corresponga efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

Les principals novetats en el contingut del llibres registres en l’ IRPF són:

 En els llibres registre es farà constar el nom i cognoms, raó social o denominació completa i el NIF del destinatari (llibre de vendes i ingressos), el NIF de l'obligat a la seva expedició (llibre de compres i despeses), el NIF del proveïdor (llibre de béns d'inversió), i el NIF del pagador de la provisió o perceptor de la bestreta (llibre registre de provisions de fons i bestretes).

 En el llibre de registre de vendes i ingressos i en el llibre registre de compres i despeses, s'haurà d'anotar:

Si l'operació està subjecta a l’IVA, la base imposable i, si escau, el tipus impositiu aplicat i la quota tributària. També és vàlida l'anotació d'una mateixa factura en diversos assentaments correlatius quan inclogui operacions que tributin a diferents tipus impositius.

Si l'operació està subjecta a retenció o ingrés a compte de l’ IRPF, s'ha de consignar separadament el tipus de retenció aplicat a l'operació i l’import retingut.

Les factures rectificatives per separat.


 Quan es tracti de factures expedides simplificades en què no sigui obligatori identificar el destinatari, i la meritació s'hagi produït dins de el mateix mes natural, l'anotació individualitzada de les factures en el llibre registre de vendes i ingressos es podrà substituir per un assentament resum diari.

 En el llibre registre de compres i despeses ha d'anotar-ne l’import que és considerat despesa a efectes de l’ IRPF.

 Es pot fer un assentament resum global de les factures rebudes en una mateixa data, en el qual es faran constar els números inicial i final de les factures rebudes assignats pel destinatari, sempre que procedeixin d'un únic proveïdor, la suma global de la base imposable corresponent a cada tipus impositiu, la quota impositiva global, sempre que l'import total conjunt de les operacions, IVA no inclòs, no excedeixi de 6.000 euros, i que l'import de les operacions documentades en cadascuna d'elles no superi 500 euros, IVA no inclòs.

Dels requisits formals i termini de les anotacions destaca:

 Les anotacions registrals s'han de fer expressant els valors en euros.

 Les operacions que hagin de ser objecte d'anotació registral han d'estar assentades en els corresponents llibres registres abans que finalitzi el termini per realitzar la declaració i ingrés dels pagaments fraccionats.

 No obstant això, les operacions en què no s'expedeixin factures, s'han d'anotar en el termini de set dies a partir de el moment de la realització de les operacions o de l'expedició dels documents, sempre que aquest termini sigui menor que l'assenyalat en l'apartat anterior.

 Les factures rebudes s'han d'anotar en el corresponent llibre registre per l'ordre en què es rebin, i dins de el període impositiu en què sigui procedent efectuar la seva deducció.

Si esteu interessats en conèixer el detall de totes les novetats poden contactar amb el nostre despatx.

Atentament,

Fecha publicación: 12/5/2019

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.