Ajuts extraordinaris per a persones autònomes (covid19)
Ajuts extraordinaris per a persones autònomes (covid19)

El proper dia 19 de febrer s'obrirà un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Presentació de sol·licituds


Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

Beneficiaris

Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Requisits per accedir-hi

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
  • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.
  • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
  • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

 

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil.

 

Algunes preguntes que poden sorgir:

 

Si vaig fer la inscripció prèvia per als ajuts d'autònoms del desembre he de tornar a fer una nova inscripció?
Sí, aquests nous ajuts s'han de demanar a través d'un nou formulari d'inscripció prèvia, adaptat als nous requeriments tècnics de la nova convocatòria d'ajuts. Per tant, cal tornar a emplenar un nou formulari d’inscripció prèvia.

A l’igual que en anteriors ajuts, la presentació del formulari d’inscripció prèvia és  una condició necessària per poder percebre l’ajut, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió. Ara bé, la percepció de l’ajut no estarà confirmada fins que es dicti la resolució d’atorgament corresponent. 
 

Si vaig rebre l'ajut de 2000 per al manteniment de l'activitat econòmica en la convocatòria del novembre 2020 o en la convocatòria del desembre 2020, puc demanar aquest nou ajut?
Sí, la percepció d’aquest ajut és compatible amb el fet d’haver rebut l’ajuda per al manteniment del negoci de persones treballadores autònomes i microempreses que es va publicar al novembre i al desembre del  2020, sempre i quan es compleixin els requisits per a ser beneficiari d’aquesta nova línia d’ajuts.


Un cop he fet la inscripció prèvia, cal que faci res més per rebre l’ajut?
No, la inscripció prèvia  permet a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l’ajut i en podran ser beneficiaris si a més compleixen els requisits establerts.


Podré accedir a l'ajut si no he fet la inscripció prèvia?
No, la presentació del formulari d’inscripció prèvia és  una condició necessària per poder percebre l’ajut, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió. Ara bé, la percepció de l’ajut no estarà confirmada fins que es dicti la resolució d’atorgament corresponent. 


L'ordre de presentació de la inscripció prèvia és vinculant per optar a l'ajut?
No, l'ordre de presentació de la sol·licitud d'inscripció no és vinculant a l'efecte d'optar a l'ajut. A cada convocatòria s'establiran els criteris i/o barems per l'ordenació i posterior selecció dels beneficiaris.

Poden inscriure's  els autònoms socis d'una empresa o d'una cooperativa?
Sí, sempre que les empreses o cooperatives estiguin formades per un màxim de 3 socis, i el sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no sigui superior a sis. Es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d’alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020, el càlcul es farà en base al número de dies d’alta al RETA o la Mutualitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Si no saps si tens dret, o tens alguna altre consulta , no dubtis en contactar amb nosaltres.

Fecha publicación: 2/18/2021

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.