Avui s’ha publicar al BOE el Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
Avui s’ha publicar al BOE el Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

 Les mesures pretenen donar una resposta adequada perquè les empreses adoptin els ajustos dinàmics necessaris que els permeti transitar cap a una ‘nova normalitat’, salvaguardar l’ocupació i protegir especialment els treballadors i les treballadores.

Es prorroguen els ERTO per força major fins el 30 de juny per aquelles empreses que no puguin iniciar la seva activitat

Es prioritza incorporar els treballadors afectats per ERTE, en la mesura necessària pel desenvolupament de l’activitat empresarial, primant els ajustaments en termes de reducció de jornada

Ampliació de la pròrroga. (Disposició Addicional primera RD-Llei 18/2020).

Mitjançant l’acord en el Consell de Ministres es podrà establir una ampliació de la pròrroga dels ERTO de força major si en arribat el 30 de juny de 2020, persisteixen les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries. Aquest acord podrà, prorrogar les mesures extraordinàries en matèria de cotització regulades a l'article 4, o fins i tot, estendre-les als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en causes objectives, així com prorrogar les mesures de protecció per desocupació previstes en l'article 25.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel període de temps i percentatges que es determinin.

Compromís de manteniment de l’ocupació per part de l’empresa. Disposició final primera tres RD-Llei 18/2020).

Aquestes mesures extraordinàries quedaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de 6 mesos. (això ja venia regulat en el Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de maig). Amb aquest nou RD-Llei, aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix un acomiadament o l’extinció dels contractes de qualsevol persona afectada per aquest tipus d’expedients.

Hi ha excepcions com són els acomiadaments disciplinaris declarats com a procedents o la crida de de les persones treballadors amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix, entre altres. En el cas concret dels contractes temporals, el compromís del manteniment de l’ocupació no s’entendrà incomplert quan el contracte finalitzi per expiració del temps acordat o la realització de l’obra o servei no pugui realitzar-se de forma immediata. Aquest compromís es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors, tenint en compte, les especificitats d’aquelles empreses que presentin una alta variabilitat o estacionalitat. L’exigència d’aquest compromís no serà aplicable a les empreses amb risc de concurs de creditors. Les empreses que incompleixin hauran d’abonar la totalitat de l’import de les cotitzacions que van ser exonerades de pagar, amb recàrrec i amb els interessos de demora corresponents.

Limitis relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal (Article 5 RD-Llei 18/2020)

Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se als expedients de regulació temporal d'ocupació per força major.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullin als expedients de regulació temporal d'ocupació per força major i que utilitzin els recursos públics destinats a aquests, no podran procedir al repartiment de dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació dels expedients de regulació d'ocupació, excepte si retornen la part corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social. Aquesta limitació no serà aplicable per a aquelles entitats que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 persones treballadores, o assimilades a aquestes, en situació d'alta a la Seguretat Social

 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació. (Article 3 RD-Llei 18/2020)

Es continuaran aplicant fins el 30 de juny de 2020, les mesures de protecció per desocupació recollides en els apartats de l’1 al 5 de l'article 25 del Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, que són:

  • Cobraran prestació d’atur tots els treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, encara que no tinguin el període mínim de cotització. (Els 12 mesos cotitzats en els últims 6 anys.)
  • La suspensió no consumeix atur, es posa en funcionament el comptador a zero. Per tant, els períodes de desocupació consumits durant aquesta suspensió no perjudicaran el reconeixement de futures prestacions de desocupació. Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades a l'article 25.6 del Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de març en matèria de protecció per desocupació dels treballadors i treballadores fixes discontinus i als que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, resultaran aplicables fins el 31 de desembre de 2020.
Fecha publicación: 5/13/2020

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.