COTITZACIONS I SEGURETAT SOCIAL PER EMPRESARIS I TREBALLADORS PER COMPTE D'ALTRE
COTITZACIONS I SEGURETAT SOCIAL PER EMPRESARIS I TREBALLADORS PER COMPTE D'ALTRE

A continuació destaquem les principals novetats en matèria de COTITZACIONS I SEGURETAT SOCIAL relacionades amb empresaris i treballadors per compte d’altre:

 Durant l'any 2019, la quantia del límit màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i de les BASES MÀXIMES de cotització aplicables en cada un d'ells, s'incrementa un 7% (4.070,10 € mensuals).

 Les BASES MÍNIMES de cotització del Règim General de la Seguretat Social s'incrementen un 22,3%, el mateix percentatge experimentat pel SMI per a l'any 2019.

 En els CONTRACTES temporals amb DURADA efectiva IGUAL O INFERIOR A CINC DIES, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s'incrementarà en un 40%. Aquest increment no és aplicable als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors per compte t’alteri agraris del Règim General. Aquesta modificació és aplicable als contractes que la prestació de serveis s'iniciï a partir de 1 de gener de 2019.

 A partir del 01-01-2019, tots els CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE estaranexempts de la cotització per formació professional

 Modifica la cotització en el SISTEMA ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR. A partir l'1 de gener de 2019, incrementa les retribucions mensuals i les bases de cotització de l'escala en el mateix percentatge que augmenta el SMI (+ 22,3%). Estableix les bases de cotització en funció de 10 trams i es fixen les hores màximes treballades per tram. Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per a les persones que treballen al servei de la llar, i la bonificació de fins al 45% si és família nombrosa.

 Modifica la cotització del SISTEMA ESPECIAL TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ AGRARIS. A partir del 01-01-2019, les bases mínimes mensuals s'incrementen en el mateix percentatge que el SMI (22,3%) i la base màxima s'incrementa un 7% (4.070,10 €). Les bases mínimes diàries de cotització per jornades reals també s'incrementen un 22,3% i la base màxima un 8,5%. Es fixa en 22 el nombre mínim de jornades reals a acreditar per a entendre cotitzat el mes complet.

 Modifica la TARIFA DE PRIMES per a la cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals, amb efectes d'1 de gener de 2019. S'incrementa el tipus mínim que passa del 0,9 al 1,5%.

 Es suspèn l'aplicació del SISTEMA DE REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS per contingències professionals per disminució considerable la sinistralitat laboral, que preveu el Reial Decret 231/2017 per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2019.

 Extingeix la COL·LABORACIÓ VOLUNTÀRIA de les empreses en la gestió de la Seguretat Social, que consistia a assumir directament el pagament, al seu càrrec, de les prestacions econòmiques per IT derivada de malaltia comuna i accident no laboral. Les empreses que, a 31 de desembre de 2018, estiguessin acollides a aquesta modalitat, cessaran en aquesta col·laboració amb efectes de 31 de març de 2019. Estableix un règim transitori amb les regles a aplicar.

 La cobertura de la contingència de DESOCUPACIÓ en els contractes per a la formació i l'aprenentatge amb alumnes treballadors en els programes públics d'ocupació i formació, incloent els programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, és aplicable als contractes que se subscriguin a partir del 01-01-2019. Els contractes vigents a 01-01-2019, així com les seves pròrrogues, mantindran l'exclusió de la desocupació.

 Deroga la regulació dels CONTRACTES DE TREBALL i incentius a la contractació afectats per la reducció de la TAXA D'ATUR per sota del 15%, a partir 01-01-2019: el contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors de la Llei 3/2012, els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa, la contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms, els incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove, contractació primera feina jove i incentius a els contractes en pràctiques de la Llei 11/2013, amb les especialitats previstes per a les persones amb discapacitat. Estableix un règim transitori per als celebrats des del 15-10-18 fins 01-01-19.

 Deroga l’Ajut ECONÒMIC D'ACOMPANYAMENT A JOVES inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l'aprenentatge i la bonificació per conversió en indefinits dels contractes per a la formació i l'aprenentatge subscrits amb joves beneficiaris de l'ajuda econòmica d'acompanyament. S'estableix un règim transitori que permet seguir percebent l'ajut, als que siguin beneficiaris de la mateixa abans de 01-01-2019, o l'hagués sol·licitat abans d'aquesta data, fins a la finalització del contracte al qual està vinculada l'ajuda. Igualment, podran percebre l'ajut, les persones que abans del 01-01-2019 hagin subscrit un contracte per a la formació i l'aprenentatge que de dret a l'obtenció de l'ajuda, i la sol·licitin a partir d’aquesta data.

 ELS AFECTATS PER LA CRISI podran subscriure un CONVENI ESPECIAL AMB LA SEGURETAT SOCIAL. Els que acreditin, a la data d'entrada en vigor de la norma reglamentària que desenvolupi aquesta modalitat de conveni, una edat entre els 35 i 43 anys així com una llacuna de cotització d’ almenys tres anys entre el 2 d'octubre de 2008 i l'1 de juliol de 2018, poden subscriure un conveni especial amb la TGSS per a la recuperació d'un màxim de dos anys en el període descrit.

 La realització de PRÀCTIQUES FORMATIVES en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes segons respectiva regulació legal i reglamentària, determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat. Les pràctiques formatives comprenen les realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior. La inclusió a la Seguretat Social dels participants en programes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques, de caràcter no remunerat, començarà a partir del dia primer del mes següent al de l'entrada en vigor de la norma reglamentària de desenvolupament.

 Deroga la norma que possibilitava la celebració de CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE amb menors de 30 anys fins que la taxa d'atur per sota del 15% sense que fos d’aplicació el límit màxim (menor de 25 anys).

Altres novetats:

 El RD-llei 26/2018 de mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematogràfica (BOE 29-12-18) regula la possibilitat que els ARTISTES EN ESPECTACLES PÚBLICS puguin continuar inclosos en el Règim General de la Seguretat Social durant els seus períodes d'inactivitat de forma voluntària, sempre que acreditin determinats requisits. Aquesta inclusió s'ha de sol·licitar entre els dies 1 i 15 de gener de cada any. L'any 2019 la sol·licitud d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social com a artista en inactivitat podrà realitzar fins al 31 de març.

 El RD 1462/2018 fixa el salari mínim interprofessional de l'any 2019 per a qualsevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, a 30 € / dia o 900 € / mes (+22,3%).

 L'IPC general del mes de desembre de 2018 és del 1,2%.

Si estan interessats en ampliar la informació o aclariment poden contactar amb el nostre despatx

Fecha publicación: 2/18/2019

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.