Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2017.
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2017.

Qui està obligaciat a declarar Renda 2017?

Estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents fiscals a Espanya, llevat dels que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:

1. Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:

  • Sempre que procedeixin d’un sol pagador.
  • Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros.
  • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

El límit es fixa en 12.000 euros anuals en els supòsits següents:

  • Quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
  • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Tenen aquesta consideració el 2017 el tipus de retenció del 35 per 100 o del 19 per 100 (quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net del volum de negoci inferior a 100.000 euros) aplicable a les retribucions percebudes per la condició d’administradors i membres dels Consells d’Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d’altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15 per 100 aplicable als rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

2. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

S’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o partici­paciones d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable, el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no es podrà computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés en compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar.

3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas qui obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que exerceixin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració.

No es tindran en compte les rendes exemptes de l’Impost

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com a la tributació conjunta.

Estan obligats a declarar en qualsevol cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o quan superin els imports màxims indicats.

Termini de presentació de les declaracions de Renda 2017 a tornar

Des del 4 d’abril fins al 2 de juliol de 2018

Termini de presentació de les declaracions de Renda 2017 a ingressar

AMB DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL INGRÉS: Des del 4 d’abril fins al 27 de juny de 2018.

SENSE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL INGRÉS: Des del 4 d’abril fins al 2 de juliol de 2018.

Fecha publicación: 5/17/2018

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.