IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

És un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

- L'inici del pagament ha començat el dia 1 de setembre, a través de la seu electrònica de l'ATC. I a partir del mes d'octubre, en cas que no s'hagi realitzat el pagament, es rebrà una notificació al domicili fiscal del titular amb l'import a pagar i els terminis d'ingrés.

- Estaran obligades a pagar l'impost les persones (físiques i jurídiques) que al llarg del 2020 fossin titulars d’un turisme, motocicleta o furgoneta i que tinguessin el seu domicili fiscal a Catalunya.

- Els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100 % de la quota. Per acreditar que es tracta d’un vehicle clàssic cal aportar un certificat d’idoneïtat emès pel club o associació automobilística corresponent i validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

Un vehicle antic té la consideració de clàssic quan, sense tenir matrícula de vehicle històric, reuneix les condicions següents:

- Té una antiguitat mínima de 30 anys.

- El seu tipus específic s’ha deixat de produir.

- Es conserva en el seu estat original.

PREGUNTES

Quant haig de pagar si el vehicle el vaig comprar al 2020?

Si es va adquirir un vehicle nou, correspon pagar la part proporcional de dies des de la data de la compra. Si el vehicle era usat, ha de pagar l’impost qui fos titular del vehicle el 31 de desembre de 2020.

Quins vehicles tributen?

Els vehicles que l’últim dia de l’exercici constessin a nom d’una persona amb domicili fiscal a Catalunya i que siguin de les categories següents:

- Turismes (categoria M1), fins a un màxim de 9 places

- Furgonetes (categoria N1), fins a un màxim de 3,5 tones

- Motocicletes i similars (categories L3e, L4e, L5e i L7e)

Hi han vehicles que no tributen?

Sí, com per exemple els vehicles 100% elèctrics, ciclomotors, els turismes amb emissions de CO2 inferiors a 120 g/km, autocars, vehicles oficials, ambulancies, vehicles clàssics. I, en general, no tributa cap vehicle que no sigui de les categories N1, M1 o L3e, L4e, L5e i L7e.

On puc consultar el padró i saber el que hauré de pagar?

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

Puc domiciliar l'impost?

Sí però el termini va finalitzar el dia 15 de juliol de 2021. Es pot domiciliar per als exercicis següents. Els imports domiciliats gaudeixen d'una bonificació del 2%.

Fecha publicación: 9/2/2021

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.