NOVETATS TRIBUTÀRIES incloses en les modificacions reglamentàries publicades recentment en el BOE (RD 1074/2017, RD 1075/2017, RD 1070/2017, RD-llei 20/2017)
NOVETATS TRIBUTÀRIES incloses en les modificacions reglamentàries publicades recentment en el BOE (RD 1074/2017, RD 1075/2017, RD 1070/2017, RD-llei 20/2017)

A continuació els informem de les principals NOVETATS TRIBUTÀRIES incloses en les modificacions reglamentàries publicades recentment en el BOE (RD 1074/2017, RD 1075/2017, RD 1070/2017, RD-llei 20/2017):

MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L’ IRPF:

Augmenta l’import exempt de les beques. Amb efectes des de 01-01-2018, l’import de la beca exempta per a cursar estudis reglats assolirà, amb caràcter general, un màxim de 6.000 euros anuals. Consulteu més informació.

Eleva la quantia diària exempta de tributació de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador fins als 11 euros, amb efectes des de 01-01-2018.

Amb efectes des de 01-01-2017, no considera com a retribució en espècie als estudis disposats per institucions, empreses o ocupadors i finançats directament o indirectament per ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan siguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la prestació efectiva s'efectuï per altres persones o entitats especialitzades. Consulteu més informació.

Amb efectes des de 01-01-2017, a l'efecte d'aplicar el mínim familiar per descendents, les persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment en els termes que preveu la legislació civil o, fora dels casos anteriors, a les qui tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia queden assimilades als descendents.

Com a conseqüència de la consideració de guany patrimonial de la transmissió de drets de subscripció a partir de l'1 de gener de 2017, es regulen les retencions a practicar. Estaran obligats a retenir o ingressar a compte, l'entitat dipositària i, si no, l'intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió. La retenció serà del 19%.


MODULS RENDA – IVA 2018:

El Reial Decret-Llei 20/2017 prorroga per a l'exercici 2018 els límits excloents per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva del IRPF. Aquestes són les magnituds excloents:

  • Que el volum d'ingressos en l'any immediatament anterior per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, superi els 250.000 euros anuals.

Es computarà la totalitat de les operacions amb independència que existeixi o no obligació d'expedir factura d'acord amb el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (RD 1619/2012)

Sense perjudici del límit anterior, el mètode d'estimació objectiva no podrà aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, superi 125.000 euros anuals.

  • Que el volum d'ingressos en l'any immediatament anterior per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superi els 250.000 euros anuals de volum d'ingressos en les següents activitats:

Només es computaran les operacions que s'hagin d'anotar en el llibre registre de vendes o ingressos o en els llibres registres de l’Iva.

  • Que el volum de compres en béns i serveis en l'exercici anterior superi els 250.000 euros anuals per al conjunt de totes les activitats econòmiques desenvolupades. Dins d'aquest límit es tindran en compte les obres i serveis subcontractats i s'exclouran les adquisicions d'immobilitzat.

També es prorroguen per a l'exercici 2018, els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA.

Estableix un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions al citat règim, que serà d'1 mes a partir del dia següent a la data de publicació en el BOE. Fins al 31-01-2018.


MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L’IVA :

Pel que fa al règim de devolució a viatgers, el sistema electrònic de reemborsament (formulari DIVA) passarà a tenir caràcter obligatori a partir l'1 de gener del 2019.


MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE FACTURACIÓ:

Facturació de determinades prestacions de serveis en la realització intervenen agències de viatges actuant com a mediadores en nom i per compte d'altres. Inclou, amb efectes des de 01-01-2018, nous serveis als quals és aplicable aquest procediment especial de facturació, com ara hostaleria, restauració i càtering, arrendament de mitjans de transport a curt termini, visites a museus i assegurances de viatges, entre d'altres.


MODIFICACIONS EN REGLAMENT GENERAL GESTIÓ E INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA:

Nova obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, en vigor a partir de 01-01-2018. Les persones i entitats que facin d’intermediaris entre els cedents i cessionaris de l'ús d'habitatges amb finalitats turístiques situades en territori espanyol estan obligades a presentar periòdicament una declaració informativa de les cessions d'ús en que facin d’intermediaris. En particular, s'inclouen les plataformes col·laboratives que fan d’intermediaris en la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques. El nou art.54 ter del RD 1065/2007 exclou d'aquesta obligació, entre d'altres, alsarrendaments d'habitatge o subarrendament parcial definits en la Llei d'Arrendaments Urbans. L'Ordre que aprovarà el model de declaració (179) està pendent de publicació.


D’ALTRES INFORMACIONS:

L'Ordre HFP/1307/2017 ha publicat el nou model 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i el nou model 037 de declaració censal simplificada, que estaran disponible a partir l'1 de juliol de 2018.

L'Ordre HFP/1307/2017 ha publicat els nous models 303 i 322 de l'IVA que es podran utilitzar a partir del període de liquidació corresponent a febrer de 2018.

El RD 1077/2017 estableix la quantia del Salari Mínim Interprofessional de l'any 2018, que s'incrementa un 4%. El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, queda fixat en 24,53 euros / dia o 735,9 euros / mes.

L'IPC general del mes de desembre de 2017 és del 1,1%.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.

Fecha publicación: 2/5/2018

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.