Preguntes freqüents dels autònoms!
Preguntes freqüents dels autònoms!

Ajuda extraordinària per autÒnoms que HAGIN DE tancar els seus negocis

Beneficiaris:

Negocis que hagin de tancar perquè la localitat, província o comunitat autònoma així ho decreti per llei, i per tant , no tingui cap activitat que els hi generi ingressos (em de tenir en compte els ingressos online)

Requisits:

 1. Estar donat d’alta com autònom al menys 30 dies naturals abans del decret de tancament.
 2. Estar al corrent dels pagament amb la Seguretat Social, o si no s’està, regularitzar-lo en un màxim de 30 dies.

Quantia:

L’import a percebre serà el 50% de la base de cotització. 

La quantitat s’incrementarà en un 20% si l’autònom és família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar durant el període procedeixin de la seva activitat suspesa.

Quan les persones adherides per vincle familiar o unitat de convivència similars sobrevisquin a la mateixa llar fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tenen dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, l'import de cadascuna de les prestacions serà del 40 per cent, la prestació a què es refereix l'apartat anterior per a famílies nombroses no és vàlida.

Duració:

Es tindrà dret al cobrament des de el dia següent al decret de tancament fins l’últim dia del mes en que s’hagi aixecat el tancament.

El temps que es cobri l’ajuda no es consumirà el dret a l’atur.

Es paga quota d’autònom mentre estigui tancat el negoci?

No, es girarà la quota i el temps es considerarà com a cotitzat, en el mateix termini que duri l’ajuda: un dia després del tancament i fins l’últim dia del mes en que no s’aixequi.

Incompatibilitats:

Si treballes per compte aliè i cobres més de 1.187,50€ bruts al mes no tindràs dret a aquesta ajuda, si cobres menys, si.

On i quan es gestiona l’ajuda?

A la mútua, des de l’1 d’octubre, a través de formularis, com s’ha fet anteriorment.

Haurem de sol·licitar-la dins dels 15 dies posterior al decret de tancament, si volguessis cobrar-ho des de el primer dia, si ho fas després, es contarà a partir del dia que ho vas presentar.

En la sol·licitud de la prestació hauràs de comunicar a la mútua els membres que pertanyen a la unitat familiar i si algun d’ells poden ser beneficiaris de la ajuda o bé tenen algun altre tipus d’ingressos. Juntament amb la sol·licitud s’adjuntarà una declaració dels ingressos que es perceben, per el treball per compte aliè (si fos el cas).

Si no compleixes amb els requisits o presentes l’ajuda sense estar tancat el negoci, hauràs de tornar l’ajuda i pagar les cotitzacions d’autònom.

ajuda extraordinària per als autònoms que hagin reduit els ingressos (i no cotitzin per l’atur)

Beneficiaris:

Autònoms que mantinguin els seus negocis oberts, però no compleixin els següents requisits en matèria d’alta, facturació, etc:

Requisits:

 1. Estar donat d’alta com autònom des de abans de l’1 d’abril del 2020.
 2. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social o de no estar-ho, regularitzar-ho en un màxim de 30 dies.
 3. No tenir ingressos en l’activitat en octubre, novembre i desembre superiors al SMI (950€/mes).
 4. Ha d’haver una caiguda important dels ingressos, com a mínim, un 50% respecte el primer trimestre del 2020 (gener a març, o la part proporcional  si es va donar d’alta entre gener i març).
 5. Si no venies cotitzant per l’atur (estant en tarifa plana, ja que és una cobertura opcional) estaràs obligat a cotitzar i pagar la cobertura extra al mes següent en que finalitzi la ajuda (febrer 2021).
 6. No tenir dret al cessament d’activitat normal (per no haver cotitzat per l’atur en l’últim any, s’entén, des de l’1 d’octubre del 2019). És a dir, si estàs en tarifa plana i no pagues la cobertura extra, hauràs de demanar aquesta ajuda. Si sí cotitzes per l’atur, hauràs de demanar el cessament habitual, no aquest, que es extraordinari per els que no cotitzen per l’atur.

Quantia:

L’import a percebre serà el 50% de la base de cotització.

Quan les persones adherides per vincle familiar o unitat de convivència similars sobrevisquin a la mateixa llar fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tenen dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, l'import de cadascuna de les prestacions serà del 40 per cent, la prestació a què es refereix l'apartat anterior per a famílies nombroses no és vàlida.

Duració:

Des de l’1 d’octubre fins el 31 de gener.

Es paga quota d’autònom mentre estàs gaudint de l’ajuda?

No es girarà la quota i el temps serà com a cotitzat, en el mateix termini que duri l’ajuda.

Incompatibilitats:

Si treballes per compte aliena i cobres més de 1.187,50€ bruts al mes no tindràs dret a l’ajuda, si cobres menys, si.

És compatible amb qualsevol prestació de la seguretat social que s’estigués cobrant mentre hagis sigut autònom.

On i quan es gestiona l’ajuda?

Per la mútua, des de l’1 d’octubre, a través de formularis web, com s’ha estat fent fins ara.

Hauràs de sol·licitar-la dins dels 15 dies d’octubre si vols cobrar-la des de el primer dia, si no ho fas, cobraràs a partir del dia 1 del mes següent a la data en que hagis presentat la sol·licitud.

Juntament amb la sol·licitud s’aportarà una declaració dels ingressos que es perceben, en aquest  cas, com a conseqüència del treball per compte aliena.

A partir de l’1 de març del 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades, si no compleixes els requisits, hauran de tornar l’ajuda i pagaràs les cotitzacions d’autònom.

Podràs renunciar a l’ajuda si veus que no compliràs, en algun moment abans del 31 de gener, els requisits exigits.

No ens em de donar de baixa, com autònom, per cobrar qualsevol de aquestes ajudes. Es manté l’alta d’autònom, i no hem de tramitar la baixa de l’activitat, només presentar la sol·licitud de l’ajuda a la mútua.

ajuda ordinària per autònoms que vegin reduits els seus ingressos (i si cotitzin per l’atur)

Beneficiaris:

Autònom que vingui cobrant l’ajuda a 30 de setembre i mantingui els seus negocis oberts, complint amb els següents requisits:

Requisits:

 1. Haver cobrat l’ajuda del 3T 2020 (juliol-agost-setembre) o, si no la vas demanar perquè superaves el llindar de facturació, però si percebies la que es va pagar fins el 30 de junt, també podràs rebre l’ajuda.
 2. Cotitzar per l’atur.
 3. Reducció en la facturació de, al menys, 75% respecte l’any 4T del 2019 (octubre a desembre).
 4. No tenir rendiment net durant el 4T superiors a 5.818,75€ (1.939,58€/mes).

Quantia:

L’import a percebre serà del 50% de la base de cotització.

Duració:

Des de l’1 d’octubre fins el 31 de gener.

Encara que et quedis sense dret a l’atur, abans de gener, si ho cobres fins octubre, ho seguiran pagant fins el 31 de gener encara que no et correspongui per cotització.

Es paga quota d’autònom mentre es percebi l’ajuda?

, en aquest cas es seguirà pagant el rebut d’autònoms tots els mesos, però la mútua t’ho anirà tornant, com venia fent des de l’estiu.

Incompatibilitats:

Serà incompatible si treballes per compte aliè i aquest cobrament (nòmina en brut), juntament amb el que cobris per l’activitat, no superi els 2.090€.

En la determinació d’aquest càlcul, els ingressos procedents del treball per compte aliè no superaran els 1.187,50€ al mes (bruts).

On i quan es gestiona l’ajuda?

En la mútua, des de l’1 d’octubre, a través de formularis com em estat fent fins ara.

Juntament amb la sol·licitud s’aportarà una declaració dels ingressos que es perceben com a conseqüència del treballa per compte aliè, sens perjudici de l’obligació que assisteix de presentar un certificat de empresa i la declaració de renda a la entitat gestora de la prestació.

A partir de l’1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades, si no compleixes amb els requisits, hauràs de tornar la ajuda i pagar les cotitzacions d’autònom.

Podràs renunciar a l’ajuda si veus que no podràs complir amb els requisits abans del 31 de gener.

Com saber si cotitzes o no per l’atur? Si estàs en el període de tarifa plana, i pagues els rebuts tots els mesos, 60€, 143€ o 195€ no estàs cotitzant per l’atur, però si pagues, 67€, 149€ o 203€ si estàs cotitzant per l’atur. També si estàs en la tarifa normal de 283€ al mes.

 

ajuda extraordinària per als autònoms de temporada

Beneficiaris:

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que l’única feina que hagin tingut al llarg d’aquest dos últims anys hagi sigut durant els mesos de juny i desembre.

Es considera que l’autònom ha desenvolupat un únic lloc de treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, havent estat en alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies en aquests dos anys.

Requisits:

 1. Estar donat d’alta al menys 4 mesos en els mesos de juny a desembre dels anys 2018 i 2019.
 2. No haver estat d’alta o assimilat d’alta com a treballador per compte aliè en el regim de la Seguretat Social corresponent a més de 120 dies durant el període entre l’1 de juny del 2018 i 31 de juliol del 2020.
 3. No haver estat donat d’alta des de l’1 de març fins el 31 de maig del 2020.
 4. No haver percebut cap prestació de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny del 2020 només les compatibles amb les d’autònom.
 5. No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos superiors als 23.275€
 6. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, o, de no estar-ho, regularitzar-lo en un màxim de 30 dies.

Quantia:

L’import a percebre serà el 70€ de la base de cotització.

Duració:

Des de l’1 d’octubre fins el 31 de gener.

Es paga quota d’autònom mentre es percep l’ajuda?

No.

Incompatibilitats:

Aquesta ajuda és incompatible amb el treball per compte aliè i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que el beneficiari ja estigues percebin, a menys que fos compatible amb l’activitat com autònom. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte pròpia i amb la percepció de rendiments procedents de la societat que l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebien durant l’any 2020 superessin els 23.275€.

On i quan es gestiona l’ajuda?

A la mútua, des de l’1 d’octubre, a través dels formularis, com s’ha fet fins a dia d’avui.

Com les altres ajudes l’1 de març es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades, i si no compleixes amb els requisits hauràs de tornar l’ajuda juntament amb les cotitzacions d’autònom

A mes a mes podràs renunciar a la ajuda si veus que no compliràs amb els requisits, sempre que sigui abans del 31 de gener.

Fecha publicación: 10/7/2020

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.