PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA PRECARIETAT LABORAL EN LA JORNADA DE TREBALL
PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA PRECARIETAT LABORAL EN LA JORNADA DE TREBALL

PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA PRECARIETAT LABORAL EN LA JORNADA DE TREBALL

Recentment s’ha publicat el RD-llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

L’esmentada norma, que va ser publicada en el BOE de 12 de març, encara està pendent de la seva convalidació o derogació pel Congrés.

Registre diari de jornada:

Estableix l’obligació de les empreses de garantir, a partir del 12 de maig de 2019, el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que reconeix la llei.

El registre diari de jornada s’organitzarà i documentarà mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors a l’empresa.

L’empresa haurà de conservar els registres durant 4 anys, que romandran a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Autoritza al Govern a establir especialitats en les obligacions de registre de jornada per a aquells sectors, treballs i categories professionals que per les seves peculiaritats ho requereixin, a proposta del Ministeri de Treball i prèvia consulta a les organitzacions.

La transgressió de les normes i el límits legals o pactats en matèria de registre de jornada es considera una infracció greu.

Mesures de foment de l’ocupació indefinida / bonificacions:

A partir de l’01-04-2019, les empreses que ocupin a treballadors enquadrats en el Sistema Especial per als Treballadors per compte d’altre Agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social, quetransformin, abans de l’1 de gener de 2020, els contractes de treball de duració temporal subscrits amb aquests treballadors, sigui quina sigui la seva data de celebració, en contractes de duració indefinida,inclosos els contractes fixos-discontinus, tindran dret a bonificacions en la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social, durant els dos anys següents a la transformació del contracte. Les bonificacions s’incrementen en el cas de dones treballadores. Per a l’aplicació d’aquest incentiu l’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data de transformació del contracte.

A partir de l’01-04-2019, els qui contractin indefinidament a persones aturades de llarga duració(inscrites a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació), tindran dret, des de la data de celebració del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social, o, en si s’escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 108,33 €/mes (1.300 €/any) durant tres anys. Quan aquests contractes es celebrin amb dones, les bonificacions seran de 125 €/mes (1.500 €/any) durant tres anys. Si el contracte es celebra a temps parcial les bonificacions seran proporcionals a la jornada pactada en el contracte. Per a l’aplicació d’aquest incentiu, l’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral. Així mateix, haurà de mantenir el nivell d’ocupació a l’empresa aconseguit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la seva celebració.

Manté durant tot l’ any 2019 la bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per la prolongació del període d’activitat (mesos de febrer, març i novembre) dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i els de comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Mesures de protecció social:

Modifica la regulació del subsidi d’atur de majors de 55 anys, reduint l’edat d’accés als 52 anys. Destacar que el subsidi s’estendrà, com a màxim, fins que el treballador arribi a l’edat ordinària que es demana en cada cas per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació i que elimina la consideració de les rentes de la unitat familiar per accedir al subsidi. La majoria de les modificacions s’aplicaran als drets al subsidi que neixin o es reprenguin a partir del 13-03-2019, així com als que en aquesta data s’estiguin rebent.

Incrementa la quantia de l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec fins als 341 euros anuals i fins als 588 euros anuals en el cas de lEs famílies en situació de pobresa severa, a partir de l’01-04-2019.

Incrementa, des de l’01-01-2019, les quanties mínimes de les pensions d’incapacitat permanent total derivada de malaltia comú per a menors de 60 anys del sistema de Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva.

Altres mesures:

Estableix, amb efectes des de l’01-01-2019, una reducció de quotes del 14,6%, durant la situació d’inactivitat, als treballadors enquadrats en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d’altresAgraris establert en el Règim General de la Seguretat Social que hagin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades l’any 2018.

Els artistes en espectacles públics podran continuar inclosos en el Règim General de la Seguretat Social durant els seus períodes d’inactivitat de manera voluntària, sempre i quan acreditin, almenys, vint dies en alta amb prestació real de serveis en aquesta activitat en els dotze mesos naturals anteriors a aquell en que sol·liciten l’esmentada inclusió a la TGSS, i havent de superar les retribucions percebudes per aquest dies la quantitat de dues vegades el salari mínim interprofessional en còmput mensual. Aquesta inclusió es podrà sol·licitar en qualsevol moment de l’any i tindrà efectes des del dia primer del mes següent a la data de sol·licitud.

Modifica la regulació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb l’objectiu de simplificar i clarificar els requisits per a la inscripció, establint el límit d’edat màxim per a tots els joves en 30 anys, evitant qualsevol possible dubte relatiu a la publicació periòdica de la taxa d’atur del col·lectiu de joves entre 25 y 29 anys.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.

Atentament,

Fecha publicación: 4/17/2019

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.