PRINCIPALS NOVETATS DE LA REGULACIÓ DEL TREBALL A DISTÀNCIA

El Reial Decret-llei 28/2020, publicat en el BOE 23-09-2020, regula el treball a distància.

 

La nova regulació es aplicable a les relacions de treball en què concorrin les condicions descrites en l'article 1.1 del TRLET (treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis retribuïts per compte d’altre i dins de l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona, física o jurídica, denominada ocupador o empresari), que es desenvolupin a distància amb caràcter regular.


S'entén que és regular el treball a distància que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim de el 30% de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball

 

S'entén per «treball a distància», la forma d'organització de la feina o de realització de l'activitat laboral d'acord amb la qual aquesta es presta al domicili de la persona treballadora o en el lloc triat per aquesta, durant tota la seva jornada o part d'ella, amb caràcter regular, i per «teletreball», aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l'ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació

 

En els contractes de treball celebrats amb menors i en els contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, només es podrà un acord de treball a distància que garanteixi, com a mínim, un percentatge del 50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici del desenvolupament telemàtic, si escau, de la formació teòrica vinculada a aquests últims.

 

El treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i per l'empleadora i requerirà la signatura de l'acord de treball a distància, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que pugui ser imposat en aplicació de l'article 41 de l’Estatut del Treballadors (modificació substancial condicions de treball), tot això sense perjudici del dret al treball a distància que pugui reconèixer la legislació o la negociació col·lectiva.

 

El contingut mínim obligatori de l'acord de treball a distància, sense perjudici de la regulació recollida al respecte en els convenis o acords col·lectius, serà el següent:

 

a) Inventari dels mitjans, equips i eines que exigeix ​​el desenvolupament de la feina a distància concertat, inclosos els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període màxim per a la renovació d'aquests.

 

b) Enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com la forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d'abonar l'empresa i moment i forma per realitzar la mateixa, que es correspondrà, d'existir , amb la previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d'aplicació.


c) Horari de treball de la persona treballadora i dins d'ell, si és el cas, regles de disponibilitat.

 

d) Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, si escau.

 

e) Centre de treball de l'empresa a què resta adscrita la persona treballadora a distància i on, si és el cas, desenvoluparà la part de la jornada de treball presencial.


f) Lloc de treball a distància triat per la persona treballadora per al desenvolupament de la feina a distància.

 

g) Durada de terminis de preavís per a l'exercici de les situacions de reversibilitat, si escau.

 

h) Mitjans de control empresarial de l'activitat.

 

i) Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament de la feina a distància.

 

j) Instruccions dictades per l'empresa, amb la participació de la representació legal de les persones treballadores, en matèria de protecció de dades, específicament aplicables en el treball a distància.

 

k) Instruccions dictades per l'empresa, prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores, sobre seguretat de la informació, específicament aplicables en el treball a distància.

 

l) Durada de l'acord de treball a distància.

 

No formalitzar l'acord de treball a distància en els termes i amb els requisits legal i convencionalment previstos es considera una infracció greu amb multes de 626 a 6.250 €

 

La negativa de la persona treballadora a treballar a distància, l'exercici de la reversibilitat a la feina presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l'activitat laboral a distància que estiguin exclusivament relacionades amb el canvi d'una prestació presencial a una altra que inclogui treball a distància , no seran causes justificatives de l'extinció de la relació laboral ni de la modificació substancial de les condicions de treball.

 

 

Els convenis o acords col·lectius podran regular una jornada mínima presencial en el treball a distància, l'exercici de la reversibilitat a la feina en els locals de l'empresa, un percentatge o període de referència inferiors als efectes de qualificar com «regular» aquesta modalitat, un percentatge de treball presencial dels contractes formatius diferent al previst, sempre que no es celebrin amb menors d'edat, així com les possibles circumstàncies extraordinàries de modulació del dret a la desconnexió. També poden establir, entre d'altres, continguts addicionals en l'acord de treball a distància i altres qüestions que es consideri necessari regular.

 

 

El Reial decret llei regula els drets de les persones treballadores a distància, com el dret a la formació, el dret a la promoció professional, el dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, els drets relacionats amb l'ús de mitjans digitals (dret a la intimitat i a la protecció de dades, i el dret a la desconnexió digital.

 

Les persones que treballen a distància tindran dret a la dotació i manteniment adequat per part de l'empresa de tots els mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament de l'activitat, de conformitat amb l'inventari incorporat en l'acord de treball a distància i amb els termes establerts, si escau, en el conveni o acord col·lectiu d'aplicació. Així mateix, es garantirà l'atenció precisa en el cas de dificultats tècniques, especialment en el cas de teletreball.

 

El desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l'empresa, i no pot suposar l'assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats a el desenvolupament de la seva activitat laboral.

 

Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per a la determinació, i compensació o abonament d'aquestes despeses.

 

El Reial decret-llei també estableix algunes precisions sobre les normes d'avaluació de riscos i de planificació de l'activitat preventiva del treball a distància, i sobre el sistema de registre horari regulat en l'article 34.9 de l'Estatut dels Treballadors, de conformitat amb el establert en la negociació col·lectiva.

Les persones treballadores han de complir les condicions i instruccions d'ús i conservació establertes a l'empresa en relació amb els equips o estris informàtics, dins dels termes que, si s'escau, s'estableixin en la negociació col·lectiva.

 

L'empresa podrà adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment per la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals, inclosa la utilització de mitjans telemàtics, guardant en l'adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat i tenint en compte, si s'escau, la capacitat real dels treballadors amb discapacitat.

 

Les previsions del RD-Llei 28/2020 NO seran d'aplicació a el personal laboral al servei de les administracions públiques.

 

El RD-llei entra en vigor als 20 dies de la seva publicació, el 13 d'octubre de 2020, i està pendent de convalidació al Congrés.

 

 

Règim transitori treball a distància

 

Situacions de treball a distància existents a l'entrada en vigor del RD-llei:

 

Aquest Reial decret-llei serà íntegrament aplicable a les relacions de treball vigents i que estiguessin regulades, amb anterioritat a la seva publicació, per convenis o acords col·lectius sobre condicions de prestació de serveis a distància, des del moment en què aquests perdin la seva vigència.

 

En el cas que els convenis o acords referits en l'apartat anterior no prevegin un termini de durada, aquesta norma és aplicable íntegrament una vegada transcorregut un any des de la seva publicació en el «BOE», llevat que les parts signants d'aquests acordin expressament un termini superior, que com a màxim podrà ser de 3 anys.

 

En cap cas l'aplicació d'aquest Reial decret-llei podrà tenir com a conseqüència la compensació, absorció o desaparició de qualsevol dret o condicions més beneficioses que vinguessin gaudint les persones que prestessin amb caràcter previ els seus serveis a distància que es reflectiran en l'acord de treball a distància.

 

L'acord de treball a distància que regula aquest Reial decret-llei s'ha de formalitzar en el termini de             3 mesos des que el present Reial decret-llei sigui aplicable a la relació laboral concreta. En idèntic termini hauran d'efectuar adaptacions o modificacions dels acords de treball a distància de caràcter individual vigents a la data de publicació d'aquest RD-llei, no derivats de convenis o acords col·lectius.

 

Treball a distància com a mesura de contenció sanitària derivada de la COVID-19:

 

El treball a distància implantat excepcionalment en aplicació de l'article 5 del RD-llei 8/2020 (caràcter preferent treball a distància), o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li seguirà essent aplicable la normativa laboral ordinària.

 

En tot cas, les empreses estaran obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix ​​el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que sigui necessari.

 

Si és el cas, la negociació col·lectiva establirà la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d'aquesta forma de treball a distància, si existissin i no haguessin estat ja compensats.

 

 

Fecha publicación: 9/28/2020

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.