Principals novetats en matèria de contractes de treball

El RD-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball (BOE 30/12/2021) modifica el règim de contractació laboral.

CONTRACTACIÓ TEMPORAL:

• Modifica el sistema de cotització addicional en contractes de durada determinada, que s'aplica als contractes de durada inferior a 30 dies, establint una nova forma de càlcul. Aquesta cotització addicional no s'aplica als contractes subscrits amb treballadors inclosos al Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris, al Sistema Especial per a Empleats de la Llar, al Règim Especial per a la Mineria del Carbó, ni a contractes per substitució. Aquesta modificació entra en vigor el dia 31 desembre de 2021.

• El contracte per obra o servei determinat queda suprimit. Els contractes de treball es presumeixen concertats per temps indefinit, i el contracte de treball de durada determinada només es pot subscriure per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora. Aquesta modificació entrarà en vigor als 3 mesos de la seva publicació al BOE, el 30-03-2022.

Els contractes per a obra i servei determinat subscrits abans del 31 de desembre de 2021, així com els contractes fixos d'obra subscrits en virtut del que disposa l'article 24 del VI Conveni Estatal de la Construcció, que estiguin vigents a la data esmentada, resultaran aplicables fins a la durada màxima, en els termes recollits a l'anterior regulació.

Els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes i els contractes d'interinitat, subscrits segons la redacció vigent abans de l'entrada en vigor de la modificació de l'article 15 del TRLET (als 3 mesos de la seva publicació al BOE), es regiran fins a la seva durada màxima pel que estableix aquesta redacció.

Els contractes per a obra i servei determinat i els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, celebrats des del 31 de desembre de 2021 fins al 30 de març de 2022, es regiran per la normativa legal o convencional vigent a la data en què s'han concertat i la durada no podrà ser superior a 6 mesos.

El contracte de treball per circumstàncies de la producció no podrà ser superior a sis mesos, ampliable fins a una durada màxima d'1 any per conveni col·lectiu d'àmbit sectorial, i podrà ser prorrogat per una única vegada, sense que pugui excedir aquest màxim legal o convencional.

Perquè s'entengui que concorre causa justificada de temporalitat caldrà que s'especifiquin amb precisió al contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

S'entendrà per circumstàncies de la producció l'increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, tot i tractant-se de l'activitat normal de l'empresa, generen un desajust temporal entre l'ocupació estable disponible i la que es requereix, sempre que no respongui als supòsits previstos per al contracte fix-discontinu. Entre les oscil·lacions s'entenen incloses les que deriven de les vacances anuals.

També es podran subscriure contractes per circumstàncies de la producció per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada. Les empreses només poden utilitzar aquest contracte un màxim de 90 dies l'any natural (no continuats), sense límit de treballadors.

No es podrà identificar com a causa del contracte de treball per circumstàncies de la producció: la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat habitual o ordinària de l'empresa, sens perjudici de la celebració quan hi concorrin les circumstàncies de la producció anteriors.

Es poden subscriure contractes de durada determinada per a la substitució d’una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball. En aquest supòsit, la prestació de serveis es pot iniciar abans que es produeixi l'absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les funcions el temps imprescindible per garantir l'exercici adequat del lloc i, com a màxim, durant quinze dies.

Així mateix, es poden subscriure contractes de substitució per completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora, quan aquesta reducció s'empari en causes legals o convencionals.

També es podran subscriure contractes de substitució per a la cobertura temporal d'un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva mitjançant contracte fix, sense que la seva durada pugui ser en aquest cas superior a tres mesos, o el termini inferior recollit a conveni col·lectiu, ni es pugui celebrar un nou contracte amb el mateix objecte una vegada superada aquesta durada màxima.

• S'estableixen regles noves sobre encadenament de contractes temporals.

Les persones treballadores que en un període de 24 mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos contractes o més per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de la posada a disposició per ETT, adquiriran la condició de persones treballadores fixes. Aquesta previsió també és aplicable quan es produeixin supòsits de successió o subrogació empresarial d'acord amb el que disposa legalment o convencionalment.

Així mateix, adquirirà la condició de fixa la persona que ocupi un lloc de treball que hagi estat ocupat amb solució de continuïtat o sense, durant més de 18 mesos en un període de 24 mesos mitjançant contractes per circumstàncies de la producció, inclosos els contractes de posada a disposició realitzats amb empreses de treball temporal.”

El que preveu la redacció donada pel present RD-Llei a l'article 15.5 de l'Estatut dels Treballadors sobre l'encadenament de contractes (que entra en vigor als 3 mesos de la seva publicació al BOE), serà d'aplicació als contractes de treball subscrits a partir de l'entrada en vigor del mateix. Pel que fa als contractes subscrits amb anterioritat, als efectes del còmput del nombre de contractes, del període i del termini previst a l'article 15.5 esmentat, es prendrà en consideració només el contracte vigent a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret-llei ( entra en vigor el 31-12-2021).

S'endureix el règim sancionador davant els incompliments en matèria de contractació temporal en considerar una infracció per cada persona treballadora afectada, i fixar unes multes específiques per a aquests incompliments, com a mínim, de 1.000 i fins a un màxim de 10.000 euros.

ALTRES MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTES DE TREBALL:

• Modifica la regulació del contracte per temps indefinit fix-discontinu, que podrà celebrar-se per a la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament dels que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent , tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats; i per al desenvolupament de treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o administratives que, sent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa. La nova regulació entrarà en vigor als 3 mesos de la seva publicació al BOE. Així mateix, es podrà subscriure un contracte fix-discontinu entre una ETT i una persona contractada per ser cedida.

• Contractes de treball indefinits adscrits a obra

A partir del 31 de desembre de 2021, la DA tercera de la Llei 32/2006 regula l'extinció dels contractes de treball indefinits adscrits a obra celebrats a l'àmbit de les empreses del sector de la construcció per motius inherents a la persona treballadora, que resultarà aplicable amb independència del nombre de persones treballadores afectades, i no es podrà aplicar a les persones treballadores que formin part del personal d’estructura.

Tenen la consideració de contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l'àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció.

La finalització de l'obra determinarà l'obligació per a l'empresa d'efectuar-li una proposta de recol·locació formalitzada per escrit mitjançant una clàusula que s'annexarà al contracte de treball, amb el desenvolupament previ, si cal, d'un procés de formació.

Un cop efectuada la proposta de recol·locació, el contracte indefinit adscrit a obra podrà extingir-se quan la persona treballadora afectada rebutja la recol·locació, quan la qualificació de la persona afectada no resulta adequada a les noves obres que tingui l'empresa a la mateixa província, o no permet la seva integració en aquestes, per existir un excés de persones amb la qualificació necessària per desenvolupar les seves mateixes funcions, o per la inexistència a la província on estigui contractada la persona treballadora d'obres de l'empresa d’acord a la seva qualificació professional, nivell, funció i grup professional.

L'extinció del contracte donarà lloc a una indemnització del 7% calculada sobre els conceptes salarials establerts a les taules del conveni col·lectiu que resulti aplicable i que hagin estat meritats durant tota la vigència del contracte, o la superior establerta pel Conveni General del Sector de la Construcció

• La modificació del règim dels contractes formatius entrarà en vigor als 3 mesos de la seva publicació en el BOE.

Els contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge basats en la normativa vigent abans de l'entrada en vigor, són aplicables fins a la durada màxima, en els termes que recull aquesta normativa.

El contracte de treball en pràctiques passa a anomenar-se contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis, i es podrà concertar amb els que estiguessin en possessió d'un títol universitari o d'un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, així com amb els que posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu, que habiliten o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral.

La durada d’aquest contracte no podrà ser inferior a 6 mesos ni excedir 1 any, o la fixada en els convenis col·lectius dins aquests límits.

La retribució pel temps de treball efectiu serà la fixada en el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa per a aquests contractes o si no n'hi ha la del grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides. En cap cas la retribució no podrà ser inferior a la retribució mínima establerta per al contracte per a la formació en alternança ni a l'SMI en proporció al temps de treball efectiu.

El contracte de treball per a l'obtenció de pràctica professional haurà de concertar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels estudis corresponents. No podrà subscriure's amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa a la mateixa activitat dins de l'empresa per un temps superior a tres mesos, sense que es computin a aquests efectes els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigit per l'obtenció de la titulació o el certificat que habilita aquesta contractació.

L'empresa elaborarà el pla formatiu individual en què s'especifiqui el contingut de la pràctica professional, i assignarà tutor o tutora que compti amb la formació o experiència adequades per al seguiment del pla i el correcte compliment de l'objecte del contracte.

El contracte de formació en alternança té per objecte compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els processos formatius corresponents en l'àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del Catàleg d'especialitats formatives del Sistema Nacional d'Ocupació. Substitueix el contracte per a la formació i l'aprenentatge, integrant el de formació dual universitària.

Es podrà celebrar amb persones de qualsevol edat que no tinguin la qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l'obtenció de pràctica professional.

Es podrà celebrar amb persones de qualsevol edat que tinguin una altra titulació sempre que no hagi tingut cap altre contracte formatiu previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu. En aquest cas es podran realitzar contractes vinculats a estudis de formació professional o universitària.

Només podrà ser concertat amb persones de fins a 30 anys, en cas que el contracte se subscrigui en el marc de certificats de professionalitat de nivell 1 i 2, i programes públics o privats de formació en alternança d'ocupació-formació, que en formen part del Catàleg despecialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació.

La durada del contracte serà d'un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys, i es podrà desenvolupar a l'empara d'un sol contracte de forma no continuada, al llarg de diversos períodes anuals coincidents amb els estudis, si està previst al pla o programa formatiu.

Si no hi ha previsió convencional, la retribució no podrà ser inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon, respecte de la fixada en conveni. En cap no podrà ser inferior al SMI en proporció al temps de treball efectiu.

El temps de treball efectiu no podrà ser superior al 65 %, durant el primer any, o al 85 %, durant el segon, de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu d'aplicació a l'empresa, o, si no, jornada màxima legal.

Es regula un nou règim de cotització a la Seguretat Social dels contractes formatius en alternança i un règim transitori per aquests i els contractes per a la formació i l’aprenentatge.

Per a qualsevol dubte, aclariment o complementar podeu consultar amb el nostre despatx

Atentament,

Fecha publicación: 1/21/2022

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.